ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Women -- employment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Structural change in employment of Thai Women in digital economy = การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการทำงานของหญิงไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล / Pintharat Prommasith / The 2016 /Full Text
Subject
Women -- Employment
Women -- Social conditions
2 Violence against women in Shan Migrant communities in Chiang Mai and the role of NGOs in support of Victims = ความรุนแรงต่อผู้หญิงในชุมชนแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ Jessica Counsell / Counsell, Jessica / The 2017 /Full Text
Subject
Women -- Violence against
Women -- Employment -- Chiang Mai
3 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานสตรีข้ามชาติ = Mental health status and related factors among migrant labor women / หทัยชนก เผ่าวิริยะ / 2557 /Full Text
Subject
Mental health
Women -- employment


Page : 1