ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Weight lifting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effectiveness of back school programe for weightlifters with low back pain = ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ภาวะปวดหลังสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง / Anchalee Wangkrasae / 2009 /Full Text
Subject
Kinesiology
Weight lifters
Backache
Low back pain
Weight lifting
2 Effects of knee educational program in Thai National Weightlifters = ผลของการให้โปรแกรมความรู้เรื่องเข่าในนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย / Dechatorn Irun / 2009 /Full Text
Subject
Weight lifters
Kinesiology
Knee
Knee injuries
Weight lifting
3 การวิเคราะห์ความแข็งแรงกำลังของกล้ามเนื้อแขน ขา และสมรรถนะในการยกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of strength, power of Arm and Leg muscles and maximum liftiting performance of Chiang Mai Junior weightlifters / วันดี คำเอี่ยม / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Muscles
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
ขา
การยกน้ำหนัก
นักกีฬายกน้ำหนัก -- เชียงใหม่
4 ผลการฝึกความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานที่มีต่อสมรรถนะในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และคลีนแอนด์เจอร์คของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชายทีมชาติไทย = The Effect of lumbopelvic stability training on santch and Clean & Jerk Weightlifting performance of Thai Junior Men Weightlifters / แอนนิภา มูลธาร์ / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Spine
Pelvis
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กระดูกสันหลัง
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก
5 ผลของการฝึกโปรแกรมการยกน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการเสิร์ฟลูกเทนนิสลูกแรก = The effect of weight training program to the first tennis serve speed / ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
Weight Lifting
Training
การฝึกยกน้ำหนัก
เทนนิส -- การฝึก
6 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกแขนต่อความสามารถสูงสุดในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และดันไหล่ในนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชน = Effect of upper extremities plyometric training on maximum performance of snatch and shoulder press lifting among junior weightlifters / นพดล วันหวัง / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Plyometric Exercise
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก
7 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกรยางค์ส่วนล่างต่อการพัฒนาของท่าแบกขาและการยกน้ำหนักในท่าเจอร์คในนักกีฬายกน้ำหนักระดับเยาวชน = Effect of lower extremities plyometric training on the improvement of front squat and jerk styles in Junior Weightlifters / ขวัญชัย นุชพุ่ม / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Plyometric Exercise
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
ขา
การยกน้ำหนัก
นักกีฬายกน้ำหนัก


Page : 1