ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Water-supply

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Community partcipation in a rainwater harvesting scheme in Maharashtra State, India = การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการรองรับน้ำฝนในรัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย Naina Agrawat Kumar / Naina Agrawal Kumar / 2009 /Full Text
Subject
Water management
Water -- Management -- India. Maharashtra State
Water -- Management -- Asia
Water-supply -- India. Maharashtra State
Rain and rainfall -- India. Maharashtra State
2 Safety assessment of tap water for drinking: a case of mueang district, Chiang Mai Province = การประเมินความปลอดภัยของน้ำประปาเพื่อใช้ดื่ม: กรณีของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Pornbuddha Nilmul / 2009 /Full Text
Subject
Drinking water -- Standards
Drinking water -- Analysis
Water-supply
3 WASH conditions and WTP for public service improvement in Slums, Hlaing Tharya Township, Yangon = สถานการณ์เรื่องน้ำการสุขาภิบาล และสุขอนามัยในชุมชนแออัดเลียงทาย่า นครย่างกุ้ง และการประมาณการความเต็มใจจ่ายเพื่อการจัดหาน้ำสะอาด / Ei, Mon Win / The 2017 /Full Text
Subject
Sanitation -- Myanmar
Slums -- Myanmar
Slums -- Sanitation
Water-supply -- Myanmar
Public utilities -- Myanmar
4 Water quality monitoring using physical, chemical and biological parameters at Chiang Mai Waterwork Pumping Stations, Thailand / Sochettra Tang / 2003 /Full Text
Subject
Chiang Mai Waterwork Pumping Stations
Water-supply -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Water quality biological assessment -- Chiang Mai
Environmental monitoring -- Chiang Mai


Page : 1