ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Walking

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of gait kinematics between obese and normal weight women = การเปรียบเทียบทางจลนศาสตร์การเดินระหว่างเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักปกติ / Jittarat Tansenee / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Obesity -- Women
Obesity -- Therapy
Biomechanics
Obesity
Women
Walking
2 Effect of Walking Plus Individual Motivational Enhancement Therapy (WIMET) program for schizophrenic patients with overweight or obesity = ผลของโปรแกรมการเดินและการบำบัดชนิดสร้างเสริมแรงจูงใจรายบุคคลต่อผู้ป่วยจิตเภทที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน / Waritnun Methapatara / 2010 /Full Text
Subject
Obesity
Walking
Schizophrenics
Obesity
Overweight
Walking
3 Effects of specific cognitive domains on gaitin individuals with mild cognitive impairment = ผลของพุทธพิสัยเฉพาะด้านต่อการเดินในผู้ที่มีความบกพร่องเอ็ม ซี ไอ / Sirintip Kumfu / 2011 /Full Text
Subject
Walking
Gait
Walking
Gait
Mild Cognitive Impairment
4 Effects of up-and downslope walking on mean and variability of gait parameters in elderly women = ผลของการเดินขึ้นทางลาดและลงทางลาดต่อค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิง / Sirinun Boripuntakul / 2007 /Full Text
Subject
Walking
Gait
Elderly
Gait
Walking
Aged
Elderly
5 Factors contributing to dual-task related gait changes in elders = ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินขณะเดินพร้อมกับทำงานในผู้สูงอายุ / Suleeporn Wongcharoen / The 2011 /Full Text
Subject
Walking
Older people
Walking
Gait
Aged
6 Physiological factors correlated with 6 minute walk distance in male patients with type 2 diabetes mellitus / Kitima Rongsawad / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Diabetes -- Patients
Diabetics mellitus
Diabetics mellitus, Type 2
Walking
7 The Role of age, balance ability, additional task characteristics, and ability to allocate attention to gait = บทบาทของอายุ ความสามารถในการทรงตัว ลักษณะของงานที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการจัดสรรความใส่ใจต่อการเดิน / Paris Puipanichsiri / 2012 /Full Text
Subject
Walking
Equilibrium (Physiology)
Age
8 Validity of a smartphone-based accelerometer for spatiotemporal gait assessment in older adults = ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดความเร่งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนสำหรับประเมินตัวแปรด้านระยะทางและเวลาการเดินของผู้สูงอายุ / Kunlanan Teja / The 2017 /Full Text
Subject
Walking
Exercise for older people
Smartphones
Older people
9 ความคิดเห็นด้านสุขภาพของประชาชนต่อโครงการถนนคนเดินท่าแพ = People's opinion on health toward Tha Phae Walking Street Project / พรทิพย์ สุธาสิริทรัพย์ / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- แง่สุขภาพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
Tha Phae Walking Street Project
Health
10 ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ / นภาพร วงศ์ปี / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
โครงการถนนคนเดิน
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
Job satisfaction -- Chiang Mai
Tha Phae Walking Street Project
11 คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of street vendors at Tha Phae Walking Street Project Chiang Mai Province / ไพฑูรย์ เยาวโสภา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
พ่อค้า -- เชียงใหม่
Tha Phae Walking Street Project
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
12 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ ต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน = Health impact from Tha Phae walking street project on people living on Tha Phae and Chang Klan roads / ชูวงศ์ มณีศิริ / 2546 /Full Text
Subject
Tha Phae Walking Street Project
Health
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- แง่อนามัย
เชียงใหม่ -- ประชากร
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
13 ผลของการเดินกระฉับกระเฉงแบบต่อเนื่องและแบบสะสมรายวันต่อความสามารถในการทำงานและระดับไขมันในเลือดของคนอายุ 40-59 ปี ที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ = Effect of continuous and daily accumulated brisk walking on functional capacity and lipid profile in sedentary 40-59 years / นริศรา ชัยมงคล / 2553 /Full Text
Subject
Walking
Exercise
การเดิน
การออกกำลังกาย
โคเลสเตอรอล
14 ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีการเดินเร็ว และการเต้นแอโรบิคต่อความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง = Effect of brisk walking exercise and aerobic dance on blood pressure among persons with hypertension / จิตราภรณ์ ธุรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Walking
Blood pressure
Hypertension


Page : 1