ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Voltammetry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of flow injection spectrophotometric and voltammetric methods for determination of ascorbic acid in fruit juices / Kieatsuda Poouthree / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Fruit juices
Voltammetry
2 Measurement of lead by bioaccumulation at Pennisetum modified carbon paste electrode / Tapparath Lelasattarathkul / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Voltammetry
Anodes
Electrodes
Electrochemical analysis
3 Study of some complexing ligands for lead determination by anodic stripping voltammetry = การศึกษาคอมเพล็กซิ่งลิแกนด์บางตัว เพื่อนำมาใช้ในการหาปริมาณตะกั่ว โดยวิธีแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี / Yuthaphong Udnan / 1995 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Ligands
Voltammetry


Page : 1