ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Violence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Domestic violence: a case study of female factory workers in Saraphi District, Chiang Mai towards violence of their spouse = ความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาแรงงานสตรีโรงงานในอำเภอสารภี เชียงใหม่ ต่อการใช้ความรุนแรงของคู่สมรส / Kingkan Kaewfun / 2007 /Full Text
Subject
Domestic violence -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Employees -- Women -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Women employees -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Employee -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
2 Factors predicting occurrence of intimate partner violence during pregnancy among Thai pregnancy women = ปัจจัยทำนายการเกิดความรุนแรงจากคู่สมรสขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ไทย / Nareerat Boonnate / 2014 /Full Text
Subject
Risk
Violence
pregnancy women
3 Factors related to workplace violence of nurses in university hospitals, the People's republic of China = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสถานที่ทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Hai Yun / Wu, Hai Yun / The 2017 /Full Text
Subject
Violence
Violence in the workplace
Nurses -- China
4 Violence against women in Shan Migrant communities in Chiang Mai and the role of NGOs in support of Victims = ความรุนแรงต่อผู้หญิงในชุมชนแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ Jessica Counsell / Counsell, Jessica / The 2017 /Full Text
Subject
Women -- Violence against
Women -- Employment -- Chiang Mai
5 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Kokha hospital, Lampang province / วันฉัตร เหล่มตระกูล / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
6 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Pasang hospital, Lamphun province / กนกรัตน์ มัชชะ / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
Risk
7 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Wiang Chiang Rung Hospital, Chiang Rai Province / ณรงค์ศักดิ์ วันดี / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
8 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Lampang hospital / นันท์นลิน นาคะกุล / 2557 /Full Text
Subject
Violence
Patients
9 อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ -- อุบลราชธานี
สตรี -- อุบลราชธานี
ความรุณแรงในครอบครัว
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Violence


Page : 1