ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Tungsten

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of tungsten oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / Oranuch Yayapao / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Tungsten
Nanostructures
2 Development of metal tungstate-based composite films for organic compounds degradation = การพัฒนาฟิล์มวัสดุผสมที่มีโลหะทังสเตทเป็นฐานสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ / Sudarat Issarapanacheewin / The 2018 /Full Text
Subject
Tungsten
3 Growth of Titanium Dioxide nanowires and Tungsten Oxide nanobelts synthesized by thermal Oxidation under Ethanol vapor = การปลูกเส้นลวดนาโนไทเทเนียมออกไซด์และเข็มขัดนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยออกซิเดชันความร้อนภายใต้ไอเอทานอล / Suphaporn Daothong / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanotechnology
Titanium dioxide
Tungsten
Oxidation
4 Structure and property relationship in Tungsten inert gas welds of Mn-containing austenitic stainless steel sheets for pipeline applications = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติในรอยเชื่อมทังสเตนอินเนิร์ทก๊าซของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนิติกที่ประกอบด้วยแมงกานีสสำหรับการประยุกต์งานท่อ / Narueporn Vaneesorn / The 2016 /Full Text
Subject
Tungsten
Tungsten compounds
5 Synthesis and characterization of Alkaline Earth Tungstate and Molybdate by Electrospinning and Microwave- Hydrothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของแอลคาไลน์เอิร์ททังสเตตและโมลิบเดต โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง และวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล / Surangkana Wannapop / 2014 /Full Text
Subject
Tungsten -- Metallurgy
Tungsten
Alkaline earth metals
Materials science
6 Synthesis of platinum-loaded tungsten oxide nanoparticles and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยแพลทินัมและการประยุกต์ / Thanittha Samerjai / The school 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Tungsten oxides
Platinum
7 Synthesis of tungsten trioxide-doped zinc oxide nanoparticles by Flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเทนไตรออกไซด์ โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส และการประยุกต์ / Chawarat Siriwong / 2011 /Full Text
Subject
Nanoscience
Nanoparticles -- Analysis
Tungsten


Page : 1