ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Travel -- Economic aspects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Panel data analysis of international tourist arrival to Myanmar = การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลของจำนวนนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมายังเมียนมาร์ Niang Lam Ciin / Niang, Lam Ciin / 2016 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travelers -- Myanmar
Tourists -- Myanmar
2 Copula based-garch model analysis of volatility and dependence of China international tourism demand = การวิเคราะห์ความผันผวนและการขึ้นอยู่แก่กันของอุปสงค์ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศจีนโดยแบบจำลองที่มีสัณฐานจากการ์ซด้วยการใช้คอปปูล่า / Jiechen Tang / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travel
Tourists -- China
Demand (Economic theory)
Multivariate analysis
Copulas (Mathematical statistics)
3 Forecasting inbound tourism demand in China: a state space approach = การพยากรณ์อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศจีน: โดยวิธีการสเตสเปส Zhiqi Xiong / Zhiqi, Xiong / The 2017 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Tourists -- China
China -- Description and travel
4 Modelling dependency in tourist arrivals to Thailand using copula approach = การจำลองแบบการขึ้นต่อกันในการมาของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้วิธีคอปปูลา / Ornanong Puarattanaarunkorn / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Economics
5 Modelling international tourism demand to Thailand : spatial and temporal aggregation = การจำลองแบบอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมายังประเทศไทย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา / Kanchana Chokethaworn / The 2010 /Full Text
Subject
Demand (Economic theory)
Travel -- Economic aspects
Tourism
Time-series analysis
6 The Relationship between tourism sector and economic growth within Myanmar Laos and Cambodia countries = ความสัมพันธ์ระหว่างภาคการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา Moe Moe Thu / Moe, Moe Thu / 2016 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travel -- Southeast Asia


Page : 1