ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Training

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Developing a cooperative education framework using a learning organization approach = การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่วมมือโดยใช้วิธีการองค์กรแห่งการเรียนรู้ / Worawit Janchai / 2011 /Full Text
Subject
Occupational training
Cooperative Education Framework
Learning Organization Approach
2 Relationship between lower limb muscle strength and single-leg sit-to-stand performance in young adults = ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการลุกจากนั่งขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / Weerasak Tapanya / The 2014 /Full Text
Subject
Muscle strength training
Young adults
3 Rural labor force training program policy evaluation = การประเมินนโยบายโครงการการอบรมกำลังแรงงานในชนบท Jianchun Xie / Jianchun, Xie / The 2013 /Full Text
Subject
Labor -- China
Labor -- Training
4 Using problem-based learning in the integrated ASkills for english teacher course = การใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ / Patcharobon Jariyathitinant / The 2017 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Teachers -- Training of
5 การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชลันดา พันธุ์พานิช / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- อาจารย์
Dissertations, academic -- nursing
Training support
Teaching
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
การฝึกอบรม -- การประเมิน -- เชียงใหม่
ครู -- การฝึกอบรม
ครุศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ = Factors affecting transfer of learning after training in the nursing specialty program among professional nurses / ณฐวรรณ เมธรุจภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Learning
Nurses
Training
7 ผลของการฝึกโปรแกรมการยกน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการเสิร์ฟลูกเทนนิสลูกแรก = The effect of weight training program to the first tennis serve speed / ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
Weight Lifting
Training
การฝึกยกน้ำหนัก
เทนนิส -- การฝึก


Page : 1