ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 33 รายการ จากคำว่า Toxicology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Pharmacological study of paraguat (gramoxone R) on skeletal and smooth muscle contractile responses in albino rats = การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพาราควอท (กรามอกโซน (R) ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาว / Chaiyong Rujjanawate / 1988 /Full Text
Subject
Herbicides -- Toxicology
Smooth muscle
Paraquat
Muscle contraction
Rats as laboratory animals
2 Antitoxic effects of disulfiram with N-acetylcysteine on acetaminophen overdose in rats = ผลการต้านพิษของ Disulfiram ร่วมกับ N-acetylcysteine ในหนูขาวที่ได้รับ Acetaminophen เกินขนาด / Churdsak Jaikang / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, acdadmic -- Toxicology
Acetaminophen
Disulfiram
Antitoxins
3 Daily level and genotoxicity of particulate matters in the air around Chiang Mai city / Kittiwan Kalayanamitra / 2002 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Air -- Pollution -- Measurement
Air quality monitoring stations -- Chiang Mai
Genetic toxicology
DNA
Mutagenicity testing
Dissertations, academic -- Biochemistry
Air -- Chiang Mai
Air pollutionts, environmental
4 Detection of oral mucosal cell micronuclei in students exposed to embalming solution vapor = การตรวจหาไมโครนิวเคลียสในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มในนักศึกษาที่ได้รับไอระเหยจากน้ำยาดองศพ / Klintean Wunnapuk / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Formaldehyde
Micronucleus, germline
Mouthmucosa
5 Development of hair analysis for amphetamine and methamphetamine in yaba abusers using automated headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry technique = การพัฒนาการตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมของผู้ที่เสพยาบ้า โดยเทคนิคออโตเมทเฮดสเปสโซลิดเฟสไมโครเอ๊กซแทรกชั่นและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Monnatee Pengwong / The 2008 /Full Text
Subject
Amphetamines
Methamphetamine
Dissertations, academic -- Toxicology
6 Distribution of persistent organic pollutants in the environment and their effects on the human endocrine system in some subdistricts, Mae Rim and Chiang Dao districts, Chiang Mai province = การแพร่กระจายของสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมและผลต่อระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์ในบางตำบลของอำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / Ratana Asawasinsopon / 2006 /Full Text
Subject
Environmental toxicology
Persistent pollutants
Organic compounds -- Environmental aspects
7 Effect of extracted particulate matter : 2.5-0.5 Microns, on DNA damage and 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine formation = ผลของอนุภาคฝุ่นสกัดขนาด 2.5-0.5 ไมครอนต่อการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอและการเกิด 8-ไฮดรอกซี-2' -ดีออกซีกวาโนซีน / Supakit Khacha-ananda / 2009 /Full Text
Subject
DNA
Toxicology
8 Effect of thunbergia laurifolia lindl. leaf extract on cadmium-induced hepatorenal toxpatorenal toxicities in rats = ผลของสารสกัดใบรางจืดต่อความเป็นพิษต่อตับและไตที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแคดเมียมในหนูขาว / Ploypailin Chattaviriya / 2011 /Full Text
Subject
Plants, Medicimal (thunbergia laurifolia lindl.)
Dissertations, academic -- Toxicology
9 Effect of Thunbergia Laurifolia Lindl. leaf extract on methomyl-induced cholinesterase inhibition = ผลของสารสกัดจากใบรางจืดต่อการยับยั้งเอนไซม์โคลีนแอสเทอเรสที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารกำจัดแมลงเมโทมิล / Kanokwan Chaiyasing / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Plants, medicinal -- Rangjuet
Cholinesterases
Methomyl
10 Effect of total suspended particles on pulmonary function and their toxicity to DNA of inhabitants from heavy traffic area in Chiang Mai = ผลกระทบของอนุภาคฝุ่นรวมต่อสมรรถภาพปอดและความเป็นพิษต่อดีเอ็นของประชากรจากพื้นที่การจราจรหนาแน่น จังหวัดเชียงใหม่ / Phongpan Mokmued / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Air pollution -- Chiang Mai
11 Effects of Zingiber officinale roscoe on Methyl Parathion intoxication in rats = ผลของขิงต่อการต้านฤทธิ์ของเมทิลพาราไทออนในหนูขาว / Benchaluk Thongchuai / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Methyl parathion
Ginger
Animals, laboratory -- Rats
12 Identification and hepatotoxicity of microcystin-LR isolated from Microcustis aeruginosa Kutz. in Huay Yuak reservoir Chiang Mai Province = การพิสูจน์เอกลักษณ์และความเป็นพิษของ microcystin-LR ที่แยกได้จาก Microcystis aeruginosa Kiitz ต่อเซลล์ตับ ในอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก จังหวัดเชียงใหม่ / Soraya Aroonvilairat / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Microcystis
Cyanoginosin LR
13 Leptin gene polymorphism in alcoholic patients = ภาวะพหุสัณฐานของยีนเลปตินในกลุ่มผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง / Kowit Nambunme / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Leptin
Alcoholism
14 Managing zinc in rice to reduce Iron Toxicity = การจัดการธาตุสังกะสีในข้าวเพื่อลดความเป็นพิษของธาตุเหล็ก / Panomwan Boonchuay / The school 2013 /Full Text
Subject
Rice
Iron -- Toxicology
Zinc
15 Polymorphism of metallothionein-2A gene in Thai population living in a cadmium contaminated area = ความหลากหลายของยีนเมทัลโลไธโอนน-2A ในประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม / Watchrintorn Fagnark / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Metallothionein
Cadmium
Polymorphism, Genetic
16 Production and characterization of monoclonal antibody to DDT and its derivatives = การผลิตและวิเคราะห์คุณลักษณะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อดีดีทีและอนุพันธ์ของดีดีที / Surat Hongsibsong / 2006 /Full Text
Subject
DDT (Insecticide) -- Toxicology
DDT (Insecticide) -- Enviranmental aspects
Monoclonal antibodies
17 Protective effects of fosfomycin on cisplatin-induced nephrotoxicity in patients with lung cancer / Boonyium Kumsorn / 2000 /Full Text
Subject
Nephrotoxicology
Lungs -- Cancer -- Chemotherapy
Fosfomycin
Lungs -- Cancer -- Patients
18 Reduction of Microcystin-LR quantity in microcystis blooming water by bio-reactor and morning glory (Ipomoea aquatica) = การลดปริมาณสารพิษไมโครซิสตินชนิดแอลอาร์ในน้ำที่มีไมโครซิสติสเจริญอย่างรวดเร็วโดยเครื่องไบโอรีแอคเตอร์และผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) / Pinpetch Pengwongwan / 2009 /Full Text
Subject
Toxicology
19 Reduction of trihalomethane formation and detoxification of microcystins in tap water by ozonation process = การลดการเกิดสารพิษไตรฮาโลมีแทนและการขจัดพิษของไมโครซิสตินในน้ำประปาโดยกระบวนการโอโซเนชัน / Orapin Thapsingkaew / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Trihalomethane
Microcystis
Oxidation -- Reduction
Ozone
20 The Early detection of renal dysfunction in Thai people upon high cadmium exposure = การตรวจวัดการทำงานผิดปกติของไตระยะเริ่มต้นในคนไทยที่สัมผัสแดดเมียมปริมาณสูง / Wimonrat Teeyakasem / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Kidney
Cadminm


Page : 1 2