ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Titanium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Carburization and nitridation of titanium-aluminium alloys = คาร์บูไรเซชั่นและไนไตรเดชั่นของโลหะผสมไทเทเนียมและอลูมิเนียม / Chatdanai Boonruang / 2005 /Full Text
Subject
Titanium alloys -- Analysis
Aluminium alloys -- Analysis
Titanium-aluminium alloys -- Analysis
Carburization
Nitrides
2 Characterization of ZnO-TiO2 nanoparticle thin films prepared by sparking process = การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์ก / Tewasin Kumpika / 2011 /Full Text
Subject
Thin films
Zine oxide
Titanium dioxide
3 Characterizations of Titanium Dioxide and Diamond-Like Carbon Nanocoating film formed by filtered cathodic vacuum arc deposition technique = การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และคาร์บอนคล้ายเพชรที่สร้างด้วยเทคนิคอาร์คแคโทดแบบกรองในสุญญากาศ / Chanwit Aramwit / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide films
Thin films
4 Corrosion resistance of titanium and its alloys as implanted materials in bone surgery = ความต้านทานการกัดกร่อนของไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียมเพื่อใช้เป็น วัสดุฝังในการทำศัลยกรรมกระดูก / Areeya Aeimbhu / 2005 /Full Text
Subject
Titanium
Titanium -- Corrosion
Corrosion and anti-corrosives
5 Development of Carboxylic Acid-modified Titanium Dioxide particles for use as photocatalysts = การพัฒนาอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่ดัดแปรด้วยกรดคาร์บอกซิลิกสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง / Songpon Ngamta / 2013 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Catalysts
6 Formation, structure and properties of ceramics based on the Barium Oxide-Titanium Dioxide system = การก่อเกิดโครงสร้าง และสมบัติของเซรามิกในระบบแบเรียมออกไซด์ - ไทเทเนียมไดออกไซด์ / Singhadej Tangjuank / 2003 /Full Text
Subject
Ceramics
Barium Oxide
Titanium Dioxide
7 Growth of Titanium Dioxide nanowires and Tungsten Oxide nanobelts synthesized by thermal Oxidation under Ethanol vapor = การปลูกเส้นลวดนาโนไทเทเนียมออกไซด์และเข็มขัดนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยออกซิเดชันความร้อนภายใต้ไอเอทานอล / Suphaporn Daothong / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanotechnology
Titanium dioxide
Tungsten
Oxidation
8 Improvement of surface properties of y-TiAl alloys by plasma deposition = การปรับปรุงสมบัติผิวของดลหะผสมแกมมา-ไทเทเนียมอะลูมิเนียมดดยการตกสะสมด้วยพลาสมา / Suparat Narksitipan / 2008 /Full Text
Subject
Alloys -- Surfaces
Alloys -- Analysis
Titanium
Aluminium
9 Photocatalytic and antibacterial properties of Titanium dioxide and Iron oxide nanoparticles = สมบัติโฟโตแคทาลิติกและสมบัติยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคนาโนของไทเทเนียมออกไซด์และเหล็กออกไซด์ / Wiradej Thongsuwan / 2010 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Titanium dioxide
Iron oxide
10 Photocatalytic Degradation Activity of Organic Compounds over Titanium Dioxide-based Catalysts = ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natkritta Boonprakob / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Photocatalysis
Organic compounds
11 Structures and properties of barium titanate at various ratios of barium and titanium / Chanopat Pakokthom / Chiang mai 2000 /Full Text
Subject
Barium titanate
Barium
Titanium
12 Synthesis of metal-loaded yitanium dioxide nanoparticles by flame spray pyrolysis method and application as gas sensors = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมด้วยโลหะโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสและการประยุกต์เป็นแก๊สเซนเซอร์ / Weerasak Chomkitichai / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles -- Synthesis
Nanoparticles
Nanoscience
13 Synthesis of titanium dioxide nanoparticles using sol-gel method for degradation of chorophenols = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี โซล-เจลเพื่อการย่อยสลายคลอโรฟีนอล / Thidarat Jitjanesuwan / The 2015 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles
14 Sythesis of titanium dioxide nanopartcles using hydrothermal method for degradtion of chlorophenols = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลเพื่อการย่อยสลายคลอโรฟีนอล / Anusorn Gongglom / The 2015 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles
15 Titanium dioxide nanoparticles and metal-loaded titanium dioxide nanoparticles synthesized by the modified sol-gel method and their applications = อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะที่สังเคราะห์โดยวิธีโซล-เจล แบบดัดแปร และการประยุกต์ / Hathaithip Ninsonti / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide -- Synthesis
Nanoparticles
16 Titanium dioxide-based nanomaterials and therir applications = วัสดุนาโนที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฐานและการประยุกต์ / Chonlada Dechakiatkrai / 2008 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Industrial applications
Nanostructured materials -- Synthesis
Nanostructures
Titanium dioxide
17 Titanium(IV) alkoxides for use as initiators in the controlled ring-opening polymerization of cyclic esters = ไทเทเนียม(IV) อัลคอกไซด์สำหรับใช้เป็นตัวเริ่มต้นในการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของวงเอสเทอร์ที่มีการควบคุม / Wijitra Meelua / The 2012 /Full Text
Subject
Titanium
Polymers


Page : 1