ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Time

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of fertilizers and harvesting times on sennoside A, sennoside B and total sennosides contents in leaves, flowers and pods of Cassia angustifolia Vahl. = ผลของปุ๋ยและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณเซนโนไซด์ เอ, เซนโนไซด์ บี และ เซนโนไซด์ทั้งหมด ในใบ ดอก และ ฝัก ของพืชมะขามแขก / Waraporn Pannavalee / 1990 /Full Text
Subject
Cassia (Genus)
Cassia (Genus) -- Fertilizers
Cassia (Genus) -- Harvesting time
Materia medica, Vegetable
Herbs -- Therapeutic use
2 Modelling international tourism demand to Thailand : spatial and temporal aggregation = การจำลองแบบอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมายังประเทศไทย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา / Kanchana Chokethaworn / The 2010 /Full Text
Subject
Demand (Economic theory)
Travel -- Economic aspects
Tourism
Time-series analysis
3 Off-season mango production systems in the Mekong Delta, Vietnam Tran Van Hau / Tran, Van Hau / 1997 /Full Text
Subject
Mango -- Vietnam
Mango -- Flowering
Mango -- Flowering time
4 Robust stability of discrete-time linear parameter dependent system with delay = เสถียรภาพทนทานของระบบเชิงเส้นที่ขึ้นกับพารามิเตอร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Sasithorn Udpin / 2007 /Full Text
Subject
Linear systems
Discrete-time systems
Discrete-time systems -- Mathematicals
5 Stability of linear discrete-time switched systems with delays = เสถียรภาพของระบบสลับแบบเวลาไม่ต่อเนื่องเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง / Jenjira Thipcha / 2006 /Full Text
Subject
System analysis
Discrete-time systems
Stability
6 การศึกษาเวลามาตรฐานการทำงาน และการกำหนดอัตรากำลังในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Standard time study and manpower determination in the outpatient dispensing service at Srinagarind Hospital / ผันสุ ชุมวรฐายี / 2547 /Full Text
Subject
Time -- Systems and standards
Manpower
Hospitals -- Outpatient services
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing working life span of professional nurses graduated from Faculty of Nursing Chiang Mai University / พีรยา พงศ์สังกาจ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Time
Working
8 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วงเดือน งามนิล / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Time
Catheterization, central venous
Intensive care units
หลอดเลือด
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
9 ระยะเวลารอคอยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช = Waiting time and related factors among patients in emergency department at Buddhachinaraj Hospital / อัญชลี บัวทอง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาล -- แผนกฉุกเฉิน
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- nursing
Time
Emergencies


Page : 1