ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Thin films

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of ZnO-TiO2 nanoparticle thin films prepared by sparking process = การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์ก / Tewasin Kumpika / 2011 /Full Text
Subject
Thin films
Zine oxide
Titanium dioxide
2 Characterizations of Titanium Dioxide and Diamond-Like Carbon Nanocoating film formed by filtered cathodic vacuum arc deposition technique = การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และคาร์บอนคล้ายเพชรที่สร้างด้วยเทคนิคอาร์คแคโทดแบบกรองในสุญญากาศ / Chanwit Aramwit / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide films
Thin films
3 Electrical properties of lead zirconate Titanate-Based Nanocomposite thin films synthesized by Triol Sol-gel Process = สมบัติเชิงไฟฟ้าของฟิล์มบางนาโนคอมโพสิตที่มีเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตเป็นฐานที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไตรออลโซล-เจล / Tharathip Sreesattabud / 2013 /Full Text
Subject
Thin films
Nanocomposites (Materials)
4 Fabrication and characterization of conducting polymer-single walled carbon nanotube composites thin film by electrochemical-surface plasmon resonance (EC-SPR) spectroscopy for the detection of some biomolecules = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิเมอร์นำไฟฟ้า-ท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวโดยวิธีเคมีไฟฟ้า-เซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี เพื่อตรวจวัดสารชีวโมเลกุลบางตัว / Sopis Chuekachang / 2012 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Thin films
Molecular biology
5 Fabrication of transparent conducting films for solar cell applications = การประดิษฐ์ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Sutatip Thonglem / The 2014 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Electric conductivity
Thin films
Solar cells
Materials Science
6 Fabrication of ultrathin films of polypyrrole derivatives for use as immunosensors = การประดิษฐ์ฟิล์มบางมากของอนุพันธ์ของพอลิพิวโรลเพื่อใช้เป็นอิมมูโนเซนเซอร์ / Rapiphun Janmanee / 2012 /Full Text
Subject
Thin films
Immunosensor
7 Influence of preparative conditions on particle growth of Zinc Oxide synthesized by Microwave-Hydrothermal method = อิทธิพลของสภาวะการเตรียมต่อการเติบโตของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไมโครเวฟ-ไฮโดรเทอร์มอล / Natthaporn Manojai / 2011 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Thin films
Microwaves
8 Laser Microvias Drilling of Thin Film Polyimides = การโคลนนิ่ง การเจาะรูขนาดจุลภาคบนแผ่นฟิล์มบางพอลิอิมายด์โดยใช้ เลเซอร์ Tawan Chokepaichitkool / Roeger, Brent / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Physics
9 Layer-by-layer ultrathin films of water-soluble cationic oligothiophenes and anionic polycarbazole precursors = ฟิล์มบางมากแบบชั้นต่อชั้นจากสารตั้งต้นที่ละลายน้ำได้โอลิโกไทโอฟินที่มีประจุบวกกับพอลิคาร์บาโซลที่มีประจุลบ / Saengrawee Sriwichai / 2008 /Full Text
Subject
Thin films
10 Preparation and Characterization of CdIn2Se4 n-Type Semiconductor by the Sol-Gel Method for Use as a Thermoelectric Material = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น แคดเมียม อินเดียม เซเลไนด์โดยวิธีโซลเจล สำหรับใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก / Aun-anong Ruanthon / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Semiconductors
11 Structures and properties of aluminum doped zinc oxide transparent conductive thin films prepared by sputtering technique = โครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางตัวนำโปร่งใสซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมเตรียมโดยเทคนิคสปัตเตอร์ / Thanaporn Tohsophon / 2006 /Full Text
Subject
Electronics -- Materials
Thin films
Metallic oxides
Metals -- Anodic oxidation


Page : 1