ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Thailand, Northern -- Social life and customs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Community and identities : the politics of place of the Lisu in Northern Thailand = ชุมชนและอัตลักษณ์: การเมืองของพื้นที่ของชาวลีซูในภาคเหนือของประเทศไทย Joseph R. Rickson / Rickson, Joseph R. / 2005 /Full Text
Subject
Group identity
Lisu (Southeast Asian people) -- Thailand, Northern
Lisu (Southeast Asian people) -- Social life and customs
Lisu (Southeast Asian people) -- Ethnic identity
Mountain people -- Thailand, Northern
2 Contemporary art Creation from Lanna wisdom's Mueang Fai irrigation = การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากภูมิปัญญาเหมืองฝายล้านนา / Sarawut Roopin / The 2018 /Full Text
Subject
Local wisdom -- Thailand, Northern
Dam -- Thailand, Northern
Arts, Modern
Thailand, Northern -- Social life and customs
3 Neo-traditionalist movements and the practice of Aqkaqzanr in a multi-religious community in Northern Thailand = การเคลื่อนไหวของจารีตนิยมแบบใหม่และการปฏิบัติ อาข่าซ้อง ในชุมชนหลากหลายศาสนาในภาคเหนือของประเทศไทย Haiying Li / Hai, Ying Li / 2013 /Full Text
Subject
Akha (Asian people) -- Thailand, Northern
Akha (Asian people) -- Social life and customs
4 Roles and Indigenous Knowledge of Hmong Women in Household Food Production System and Utilization of Wild Plants = บทบาทและภูมิปัญญาของผู้หญิงม้งในระบบการผลิตอาหาร ของครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากพืชป่า / Naruemon Thinrach / 2004 /Full Text
Subject
Hmong (Asian people) -- Thailand, Northern
Hmong (Asian people) -- Social life and customs
Wild plants, Edible


Page : 1