ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Tha Phae Walking Street Project

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความคิดเห็นด้านสุขภาพของประชาชนต่อโครงการถนนคนเดินท่าแพ = People's opinion on health toward Tha Phae Walking Street Project / พรทิพย์ สุธาสิริทรัพย์ / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- แง่สุขภาพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
Tha Phae Walking Street Project
Health
2 ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ / นภาพร วงศ์ปี / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
โครงการถนนคนเดิน
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
Job satisfaction -- Chiang Mai
Tha Phae Walking Street Project
3 คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of street vendors at Tha Phae Walking Street Project Chiang Mai Province / ไพฑูรย์ เยาวโสภา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
พ่อค้า -- เชียงใหม่
Tha Phae Walking Street Project
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
4 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ ต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน = Health impact from Tha Phae walking street project on people living on Tha Phae and Chang Klan roads / ชูวงศ์ มณีศิริ / 2546 /Full Text
Subject
Tha Phae Walking Street Project
Health
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
เชียงใหม่ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- แง่อนามัย
เชียงใหม่ -- ประชากร
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม


Page : 1