ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Terminal care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Spiritual care for dying people among Thai buddhist nurses : an ethnographic study = การดูแลด้านจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะใกล้ตายของพยาบาลไทยพุทธ : การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา / Raweewan Pilaikiat / 2016 /Full Text
Subject
Terminally ill
Critically ill
Sick
Critical care medicine
Nursing
Spirituality
2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผุ้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต = Systematic review on palliative care practices for end of life patients in intensive care unit / เกษร เกตุชู / 2557 /Full Text
Subject
Palliative care
Terminal care
Intensive care units
3 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : รายงานการวิจัย / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Palliative care
Terminal care
Intensive care unit
4 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Clinical situational analysis of managment for end of life care at medical sub intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Palliative care
Terminal care
5 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง = Knowledge, attitudes, and practices among health care personnel pertaining to terminal care for older patients with chronic illness / พัชรี เรือนศรี / 2556 /Full Text
Subject
Palliative care
Terminal care
Chronically ill


Page : 1