ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 21 รายการ จากคำว่า Teeth

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of interradicular spaces for miniscrew implant placement in Different Dento-Skeletal Patterns = การประเมินช่องระหว่างรากฟันสำหรับการปักหมุดเกลียว ขนาดเล็กในโครงกระดูกขากรรไกรและฟันที่แตกต่างกัน Aksarakorn Kummasook / Pajongjit Chaimanee / The 2009 /Full Text
Subject
Endodontics
Teeth
Dentistry
Dental pulp cavity
2 Assessment of root surface areas of patients exhibiting normal anterior overbite with normal vertical configuration, and of those exhibiting anterior open bite with open vertical configuration using cone beam computed tomography = การประเมินพื้นที่ผิวรากฟันของผู้ป่วยที่มีฟันหหน้าสบเหลื่อมแนวดิ่งปกติร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและของผู้ป่วยที่มีฟันหน้าสบเปิดร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyadanai Suteerapongpun / The 2018 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Dental hygiene
Tomography
Three-dimensional display systems
3 Changes in the expression of NaV1.8 and NaV1.9 in painful human primary tooth pulp = การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ NaV18 และ NaV19 ในเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมมนุษย์ที่มีอาการปวด / Amornrat Suwanchai / 2011 /Full Text
Subject
Deciduous teeth
Sodium Channels
Dental Pulp
4 Comparison of Le Fort I Osteotomy with and without Down-fracture distraction osteogenesis = การเปรียบเทียบการผ่าตัดออสตีโอโตมีแบบเลอฟอร์ตที่หนึ่งร่วมกับการแยกและไม่แยกกระดูกระหว่างการยืดถ่างสร้างกระดูกขากรรไกรบน Lili Yang / Lili, Yang / 2013 /Full Text
Subject
Teeth -- Surgery
5 Comparison of modified infrazygomatic crest site between Thai Patients with Class I and Class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบตำแหน่งสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ดัดแปรระหว่างผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Chanapa Lohalertkit / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Radiography, Medical
Radiography, Medical
Tomography
6 Comparison of three dimensions of interradicular areas and cortical bone thickness in Thai patients with class I and that with class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบแบบสามมิติบริเวณระหว่างรากฟัน และความหนาของกระดูกทึบในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Nattida Khumsarn / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Orthodontics
7 Dental microwear of miocene mammal proboscideans in Thailand = รอยสึกขนาดเล็กบนผิวฟันของช้างดึกดำบรรพ์สมัยไมโอซีน ในประเทศไทย / Supanut Suntikoon / 2017 /Full Text
Subject
Dental anthropology
Teeth
Mammals
8 Development of community-based oral health care model for Thai dependent elderly = การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน / Tipruthai Prayoonwong / 2014 /Full Text
Subject
Dental hygiene
Teeth -- Care and hygiene
Older people
9 Effect of nitrous oxideoxygen inhalation sedation on the success rate of pulpal anesthesia in patients with irreversible pulpitis premedicated with ibuprofen = ผลของยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดมไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนต่ออัตราความสำเร็จของการชาของเนื้อเยื่อในในผู้ป่วยที่มีอาการเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้ที่ได้รับยาไอบูโพรเฟนก่อนรักษา / Sophon Simprasert / The 2015 /Full Text
Subject
Dental caries
Teeth -- Diseases
Nitrous oxide
10 Effect of pulpal pressure on adhesives bond strength in primary incisors = ผลกระทบของความดันในโพรงในตัวฟันต่อกำลังแรงยึดของสารยึดติดในฟันตัดน้ำนม / Tatsana Saelim / 2012 /Full Text
Subject
Deciduous teeth -- Experimentation
Dental bonding
11 Effects of continuous and interrupted orthodontic force patterns on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของแรงทางทันตกรรมจัดฟันแบบต่อเนื่องและแบบขาดช่วงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอปิโทป) ขณะเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Rattakate Threesuttacheep / 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Teeth
12 Effects of Dentin Depths on Adhesive Bond Strength in primary incisors in vitro = ผลของระดับความหนาของเนื้อฟันต่อความแข็งแรงของ สารยึดติดในฟันตัดน้ำนมในสภาวะนอกกาย / Sirikan Chanprasert / 2014 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
Teeth
13 Effects of lip thickness on alveolat bone grafting outcomes in patients with complete unilateral cleft lip and palate : Finite Element Analysis = ผลกระทบจากความหนาริมฝีปากต่อผลของการปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ : ระเบียบวิเคราะห์ไฟไนท์เอลิเมนต์ / Siraseth Mongkolupatham / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Bone-grafting
Lips
Teeth -- Diseases
14 Immediate loading of short implants compared with conventional length implants in the posterior mandible : a randomized clinical trial = การทดลองแบบสุ่มในคลินิกเพื่อเปรียบเทียบการใช้รากเทียมขนาดสั้นเพื่อการยึดครอบฟันแบบทันทีและรากเทียมแบบปกติเพื่อยึดครอบฟันแบบทันทีในฟันกรามล่าง / Kritsada Weerapong / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Teeth -- Roots
15 Relation between the stability of three-thread-design dental implants and biological markers during the healing period: a clinical pilot study = ความสัมพันธ์ระหว่างความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว ๓ รูปแบบและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในช่วงระยะเวลาการหายของเนื้อเยื่อการศึกษานำร่องทางคลินิก / Choknapa Tirachaimongkol / The 2016 /Full Text
Subject
Dental implants
Teeth -- Roots
Endodontics
Implants, Artificial
16 Removal torque and pull-out strength of the octatorx implant-abutment connection at different cyclic loading = แรงบิดออกสกรูยึดหลักของรากเทียมและค่าความแข็งแรงของการดึงข้อต่อตัวยึดหลักของรากเทียมแบบอ๊อคต้าทอร์กหลังผ่านการให้แรงเชิงกลแบบต่อเนื่องที่ระยะเวลาต่างๆ / Kanyarin Benjaboonyazit / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Teeth -- Roots
17 Retrospective study of pulpectomy with Vitapex and LSTR with three antibiotics combination (3Mix) for non-vital pulp treatment in primary teeth = การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม / Achiraya Duanduan / 2012 /Full Text
Subject
Dental pulp
Deciduous teeth
18 Retrospective study of Pulpectomy with Vitapex and LSTR with three antibiotics combination (3Mix) for Non-vital pulp treatment in primary teeth = การศึกษาย้อนหลังของการทำพัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม Ahiraya Duanduan / Achiraya Duanduan / 2011 /Full Text
Subject
Dental pulp
Deciduous teeth
19 Study of dynamic irrigation protocols on human apical papilla cell attachment to root canal dentin = การศึกษาขั้นตอนการล้างคลองรากฟันแบบไดนามิกต่อการยึดเกาะของเซลล์เนื้อเยื่อปลายรากฟันมนุษย์บนเนื้อฟันบริเวณคลองรากฟัน / Sanupong Prompreecha / The 2017 /Full Text
Subject
Root canal therapy
Endodontics
Teeth -- Roots
Dental pulp cavity
20 The Diameter and density of dentinal tubule in human primary teeth = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาแน่นของจำนวนท่อเนื้อฟันในฟันน้ำนมมนุษย์ / Jittikarn Sikanta / The 2017 /Full Text
Subject
Teeth
Dentistry
Deciduous teeth


Page : 1 2