ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Teachers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Model of developing instructional competencies of teachers in multi-ethnic classrooms = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ / Parichart Suwanma / The 2017 /Full Text
Subject
Teaching
Teachers
Activity programs in education
2 An Evaluation of the lower secodary school mathematics teacher competency = การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Viroj Thammajinda / The 2015 /Full Text
Subject
Teachers -- Rating of
Mathematics -- Study and teaching (Secondary)
Education, Secondary
3 Development of an instructional model based on social constructivism for enhancing essential social skills in modern teaching profession = การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่จำป็นสำหรับวิชาชีพครูยุคใหม่ / Sudapon Panyaprouks / 2014 /Full Text
Subject
Teachers
Social skills
4 Development of critical thinking teaching competency using teachers' collaborative learning and action research approaches in The Prince Royal's College = การพัฒนาสมรรถนะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / Dusit Phromchana / 2013 /Full Text
Subject
Critical thinking
Teachers
5 Development of supervision model on student teaching courses for Bachelor Degree of Education Rajabhat University = การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ / Maleerat Kajitnatitham / 2013 /Full Text
Subject
Rajabhat University
Education -- Study and teaching
Student teaching
Teachers
6 Effects of using school-based teaching profession development process on science education teachers = ผลการใช้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อการปรับปรุงทักษะการสอนมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของครูที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ / Wilaiporn Rittikoop / 2014 /Full Text
Subject
Teachers
Education -- Study and teaching
7 Empowerment-based supervision model for learning management capacity development of mathematics teachers, schools under Office of primary education service area in upper Northern region = รูปแบบการนิเทศโดยใช้การเสริมพลังเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน / Detch Sarachan / The 2015 /Full Text
Subject
Supervised study
Mathematics teachers
8 Genealogy of foreign teachers and english education development discourse of Thai State for being a part of ASEAN community = วงศาวิทยาว่าด้วยครูต่างชาติและวาทกรรมการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน / Wilaiwan Wannachotphawet Quinn / The 2015 /Full Text
Subject
Education
Teachers, Foreign
9 Model for development of mathematics teachers teaching competency at the lower secondary education level = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Phichsinee Chomphucome / 2013 /Full Text
Subject
Mathematics teachers -- Performance
Mathematics teachers
Mathematics -- Study and teaching
Education, Secondary
10 New paradigms of didactic competencies enhancement for mathematics teacher in educational opportunity expansion = กระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / Benj Kitikhun / 2011 /Full Text
Subject
Teachers -- Mathematics
Mathematics -- Study and teaching
11 Professional development of higher education instructors through mentoring : a phenomenological study = การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้วยการเป็นพี่เลี้ยง: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา / Pariwit Vitayacheeva / The 2015 /Full Text
Subject
College teachers
Phenomenology
12 Professional development of science teachers to enhance scientific thinking skills of Mathayom Suksa 3 students using lesson study = การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน / Sudaporn Suebsutin / The 2014 /Full Text
Subject
Teachers
Science -- Study and teaching (Secondary)
Action research in education
13 Professional learning community model for teachers of non-formal and informal educational center in the upper Northern Region = รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือตอนบน / Prapaphon Kham-o-part / The 2017 /Full Text
Subject
Teachers -- Thailand, Northern
14 Refusal strategies of Thai and American Instructors at Chiang Mai University = กลวิธีการปฏิเสธของอาจารย์ชาวไทยและอเมริกันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Kanokwan Kantakorn / The 2015 /Full Text
Subject
Speech acts (Linguistics)
Denial (Psychology)
College teachers -- Chiang Mai University
15 Science teachers' instruction management competency development for promoting students' scientific literacy = การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียน / Surasak Maotheuak / The 2015 /Full Text
Subject
Teachers
Science -- Study and teaching
16 Using problem-based learning in the integrated ASkills for english teacher course = การใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ / Patcharobon Jariyathitinant / The 2017 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Teachers -- Training of


Page : 1