ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 33 รายการ จากคำว่า Swine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Cross-sectional study of salmonella in pork products in Chiang Mai, Thailand = การศึกษาแบบตัดขวางเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Arsooth Sanguankiat / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella -- Thailand -- Chiang Mai
2 A Study on the occurrence of alaria alata mesocercariae in fresh pork and pig carcasses in nine provinces bordering Mekon river, South of Vietnam = การศึกษาการพบระยะเมโสเซอคาร์เรียของเชื้อ Alaria alata ในเนื้อและซากสุกร ในเก้าจังหวัดชายแดนเลียบแม่น้ำโขง ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ฟาน ถีว แทง เดวือน / Phan Thuy Thanh Duyen / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Infections -- Vietnam
Swine -- Diseases -- Vietnam
3 Analysis of tetracycline residues in marketed pork in Hanoi, Vietnam = การวิเคราะห์การตกค้างของยาเตตราไชคลินในเนื้อสุกรที่ขายในตลาดสดเมืองฮานอย ประเทศเวียนนาม Duong Van Nhiem / Duong, Van Nhiem / 2005 /Full Text
Subject
Swine
Swine -- Diseases -- Vietnam
Tetracyclines
4 Association of antimicrobial resistance profile and presence of class 1 Integrons in salmonella Isolated from slaughtered pig in Chiang Mai and Lamphun provice, Thailand = ความเกี่ยวข้องของรูปแบบการดื้อต่อสารต้านจุลชีพและการปรากฎของ Class 1Integrons ในเชื้อ Salmonella ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนประเทศไทย Phyoe Thu Aung / Phyoe, Thu Aung / 2013 /Full Text
Subject
Salmonella infections
Swine -- Chiang Mai
Swine -- Lamphun
Swine -- Diseases
5 Association of matrix gla protein gene with Osteochondrosis in pig = ความสัมพันธ์ของยีนเมทริกซ์กลาโปรตีนต่อโรคออสทีโอคอนโดรซีสในสุกร / Noppawan Rangkasenee / 2008 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Osteochondrosis
6 Comparative genomic analyses of clinical and animal isolates of streptococcus suis serotype 2 and serotype 14 = การศึกษาเปรียบเทียบพันธุกรรมของเชื้อ Streptococcus suis ซีโรไทป์ 2 และซีโรไทป์ 14 สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วย และสุกรปกติ / Orathai Yinsai / The 2015 /Full Text
Subject
Bacterial diseases
Pathogenic bacteria
Swine -- Diseases
7 Dection for polymorphism in porcine vinculin gene / Kasinee Gatphayak / 2001 /Full Text
Subject
Swine -- Genetics
Proteins
Genes
DNA
Genetic morphisms
8 Development of feed additive from edible zingiberaceae species to control infectious diseases in swine = การพัฒนาสารเติมแต่งอาหารสัตว์จากพืชตระกูล zingiberaceae ที่รับประทานได้เพื่อควบคุมการติดเชื้อในสุกร / Waranee Prakatthagomol / The 2012 /Full Text
Subject
Feeds -- Analysis
Swine -- Diseases
9 Economic decisions on the livestock production of highlanders to control zoonoses risk bayesian network analysis using = การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนจากการทาปศุสัตว์ในกลุ่มคนบนที่สูงด้วยการวิเคราะห์โครงข่ายของเบย์ส / Chalisa Kallayanamitra / The 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Trichinosis in animals
Bayesian Belief Network (BBN)
10 Economic performance and social factors in the backyard pig production system in Mae Taeng district, Chiang Mai province = การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคมของระบบการผลิตสุราแบบชาวบ้าน ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Nara Kaophong. / 1992. /Full Text
Subject
Swine -- --Economic aspects -- --Chiang Mai
Swine -- --Social aspects -- --Chiang Mai.
11 Effects of birth weight on colostrum intake, mortality rate, and growth rate of Thai native piglets = ผลของน้ำหนักแรกเกิดต่อการได้รับนมน้ำเหลืองอัตราการตายและอัตราการเติบโตของลูกสุกรพันธุ์พื้นเมืองไทย / Chanmany Souphannavong / 2016 /Full Text
Subject
Piglets -- Feeding and feeds
Piglets -- Nutrition
Swine -- Breeding
12 Hygienic conditions of pig slaughterhouses in Hanoi, Vietnam = สภาวะทางสุขอนามัยของโรงชำแหละสุกรในกรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม / Pham Thanh Long / 2009 /Full Text
Subject
Swine -- Housing -- Sanitation
Microbial contamination
Swine -- Vietnam
13 Identification of gene association with porcine hernia scrotalis = การจำแนกยีนที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนที่อัณฑะของสุกร / Watchara Laenoi / Chiangmai 2006 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Scrotum -- Hernia
14 Improve the swine production performance by producing the porcine reproductive and respiratory syndrome virus negative pigs and controlling the main respiratory bacterial infection = การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสุกรโดยการสร้างสุกรเป็นลบต่อการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ ร่วมกับการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียตัวหลักในระบบทางเดินหายใจ / Sompreeya Kongkaew / 2009 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Swine -- Breeding
Virus diseases
Swine
Infection
Infection Control
15 Microbiological hygienic status of pig slaughterhouses in the national capital region (NCR), Philippines = สุขภาวะทางจุลชีววิทยาของโรงฆ่าสุกรในเขตเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ / Samuel, Joseph Manglapus Castro / The 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Slaughtering and slaughter houses -- Philippines
Slaughtering and slaughter-houses -- Sanitation
16 Microbiological quality of pig carcass at Dorn Du Slaughterhouse in Vientiane Municipality Lao PDR = คุณพาพทางจุลชีววิทยาของซากสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ดอนดู่ในเทศบาลนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phouth Inthavong / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Slaughtering and slaughter houses -- Lao
Slaughtering and slaughter-houses -- Sanitation
Slaughtering and slaughter-houses -- Hygienic aspects
17 Molecular characterization of VP4, VP7, and NSP4 genes of nontypeable rotavirus strains isolated from porcines Chiang Mai / Wisoot Chan-IT / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Rotaviruses
Rotavirus infections
18 Molecular epidemiologic approaches and genome wide association Study (GWAS) of multidrug resistant (MDR) salmonella from swine industries in Thailand = อณูระบาดวิทยาและการศึกษาความสัมพันธ์แนวกว้างตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลาที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากอุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทย / Phacharaporn Boonkhot / The 2016 /Full Text
Subject
salmonella
Salmonella infections
Swine -- Diseases
19 Molecular marker analysis of Ferritin And Follicle Stimulating Hormone For litter size traits in pigs = การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลของยีนเฟอร์ริทินและฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิลสำหรับลักษณะจำนวนลูกต่อครอกในสุกร / Nakarin Pripwai / 2011 /Full Text
Subject
Swine
Ferritin
Genes -- Analysis
Hormones
20 Phylogenetics of Thai Native Pings in Northern Area = ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ / Rangsun Charoensook / 2006 /Full Text
Subject
Swine -- Thailand, Northern
Swine -- Breeding


Page : 1 2