ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Surgical nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Relationship between preoperative anxiety and social support in surgical patients Li Lezhi / Li, Lezhi / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Surgical nursing
Anxiety
Social networks
2 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ = Nosocomial infection among surgical patients with medical devices insertion in Hat Yai hospital / พัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหาดใหญ่
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Surgical nursing
Equipment and supplies
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
3 การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรม / สมฤดี พุ่มท่าอิฐ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
Surgical nursing
4 ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่การใช้ถุงมือของบุคลากรพยาบาล = Effect of creative problem solving on glove utilization among nursing personnel / ดวงฤทัย จันเขียว / 2556 /Full Text
Subject
Creativeness
Nursing staff, hospital
Gloves, surgical
5 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Casts, Surgical
Fear


Page : 1