ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 34 รายการ จากคำว่า Surgery.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 The Characterisation and biodegradability of VICRYL - type surgical sutures / Samarn Srisa-ard. / 1991. /Full Text
Subject
Sutures.
Ligature (Surgery)
Suturing -- --Instruments.
Polymers in medicine.
22 The Effects of a 2% glutaraldehyde solution on the generated force and dimension of elastomeric ligature / Saengdao Sawangwatana / 2001 /Full Text
Subject
Orthodontics -- Diagnosis
Ligature (Surgery)
23 The Protective effect of renal hypothermia and renal compensation in canines / Chucheep Praputpittaya / Bangkok Mahidol 1976 /Full Text
Subject
Kidneys -- Surgery
Dogs -- Surgery
Dissertations, academic -- Physiology
Hypothermia -- Prevention & Control
Animals, laboratory -- Canine
24 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Cross infection
Surgery
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม -- ลำปาง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
25 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดของหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of model for preoperative managment in emergency unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วีรชาติ ชูฤทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
Surgery, operative
26 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการฟื้นสภาพหลังการ ผ่าตัดช่องท้องในผู้ป่วยสูงอายุ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of abdominal postoperative recovery promotion among elderly patients, male surgery 1 unit, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / วิชุดา จิรมงคลการ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Abdomen -- Surgery
Postoperative care -- In old age
27 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก / วาสนา วงค์ขันทอง / 2542 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Surgery, oral -- thesis
Dental service -- thesis
28 บริบทการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย = The Context of family life styles assosiated with oral health care behavior in early childhood / ฉลองชัย สกลวสันต์ / 2547 /Full Text
Subject
Oral health -- research
Dental health surgerys -- research
Mouth rehabilitation -- research
29 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดชนิดถาวรสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing care guidelines for persons with permanent hemodialysis vascular access, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ยุพาวรรณ สิงห์สุภา / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
Hemodialysis
Vascular surgery
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
30 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุก่อนเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major operation, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จตุรดา จริยานุกูล / 2557 /Full Text
Subject
Anxiety -- in old age
Surgery
Knowledgge
Preoperative care
31 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่และการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลแพร่ =Effectiveness of implementing clinical practice guidelies for prevention hypothermia among adult patients undergoing major surgery and general anesthesia, Phrae hospital / สุทิวา สุริยนต์ / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Surgery
Hypothermia
32 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Teaching
Thoracic surgery
ทรวงอกบาดเจ็บ
ศัลยกรรม
การสอน
ความเจ็บปวด
33 ผลของการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของญาติต่อภาวะสุขภาพของผ้ป่วยหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of providing participatory activities of relatives on health conditions after surgery of Brain Tumor Patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ถนิมนันท์ อรุณกิจ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Promotion
Brain neoplasms -- Surgery
Postoperative care
สุขภาพ
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สมอง -- เนื้องอก
34 ผลของการใช้ผ้ายืดพยุงทรวงอกต่อความเจ็บปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกของเด็กวัยเรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effect of elastic chest support on pain during chest physiotherapy of schoolers undergone open heart surgery / โปร่งนภา อัครชิโนเรศ / 2546 /Full Text
Subject
หัวใจ -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
กายภาพบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Chest
Physical therapy
Heart surgery
Pain


Page : 1 2