ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Suicide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Suicidal attempts in mood disorder patients : risk indicators, prediction, and reattempts = การพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยอารมณ์ผิดปกติ : ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การทำนาย และการฆ่าตัวตายซ้ำ / Chidchanok Ruengorn / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Suicide
Mood Disorders
2 การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิตในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2546-2548 = Suicide and mental health services in Lamphun Province 2003-2005 พัชรี วีรพันธุ์ / พัชรี วีรพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Suicide -- Lamphun -- Prevention
Crisis intervention (mental health services)
การฆ่าตัวตาย -- ลำพูน
สุขภาพจิต -- ลำพูน
3 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / ดรุณี เลิศปรีชา / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
การฆ่าตัวตาย -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
Suicide
4 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย / ธาดา เจริญกุศล / 2545 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- แพร่
ครอบครัว -- แพร่
Dissertations, academic -- nursing
Family
Suicide
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide Banthi hospital, lamphun province / นิยมพร ถาน้อย / 2556 /Full Text
Subject
Suicide
Caregivers
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors and suicide attempts receiving services at psychiatric and substance clinic, Dokkharmtai hospital, Phayao province / รัดดารัตน์ โกจะกัง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drinking of alcoholic beverages
Suicide
Psychotherapy
Hospitals -- outpatient services -- Phayao
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with schizophrenia who attempted suicide at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ปภาดา โฆษคุณวุฒิ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Sucidal
Suicide, attempted -- Chiang mai
Homicide -- Chiang mai
8 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of prevention for suicide in persons with depression, Chiangkham hospital, Phayao province / ยุพิน อินหลง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide -- prevention
Suicide
Depression
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ =Situstional analysis of prevention for suicidal attempts in a community, Hod district, Chiang Mai province / คนึงนิจ ศรีสอนใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide
Suicide -- prevention
10 ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย / มธุริน คำวงศ์ปิน / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
การฆ่าตัวตาย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Social support
Suicide
11 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing a discharge plan among patients with attenpted suicide, Mae Ramat hospital / เกียรติสุดา พรมวงป้อ / 2555 /Full Text
Subject
Patient discharge
Suicide


Page : 1