ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Suicidal behavior

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ้ำที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with Repeated Attempted Suicide Receiving Services at Thakat Primary Care Unit, Lamphun Province / นงค์เยาว์ กันเนตรกาศ / 2553 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย
Dissertations, academic -- nursig
Suicidal behavior
Caregivers
ความพยายามฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยทางจิจ -- ลำพูน
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ลำพูน. ตำบลท่ากาศ
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Phrao Hospital, Chiang Mai Province / จารุวรรณ์ กิจสุภา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Suicidal behavior
โรงพยาบาลพร้าว
การฆ่าตัวตาย
ความพยายามฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยจิตเวช -- เชียงใหม่
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Situstional analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Songkhwae hospital, Nan province / จิรนันท์ ศิริเดชากุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicidal behavior
Caregivers


Page : 1