ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 40 รายการ จากคำว่า Students

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Model for health promotion leadership development of nursing students in nursing college under Praboromrajchanok institute, The Mimistry of Public Health = รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Pimjai Aunban / 2012 /Full Text
Subject
Leadership -- Chiang Mai
Nursing students -- Chiang Mai
Health promotion -- Chiang Mai
22 Motivation and achievement in learning english resulting from development and implementation of lessons based on the natural approach / Urairat Thongpinit / 1996 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Secondary)
Motivation (Psychology)
Academic achievement
Students -- Chiang Mai
23 Nursing role concepts among senior baccalaureate and diploma nursing students in three universities Lu Yali / Lu, Yali / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing -- China
Nursing students -- China
24 Perceived benefits of and barriers to exercise mand exercise activity among female undergraduate students Yan Jun / Yan, Jun / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Students -- China
25 Personal mastery development by nurturing future knowledge workers using mastery learning to reduce undergraduate student attrition of a private university in Thailand = การพัฒนาการครองตนโดยการฟูมฟักผู้ใช้ความรู้ในอนาคตด้วยวิธีการเรียนแบบรอบรู้เพื่อลดการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย / Sirikorn Thapthong / 2012 /Full Text
Subject
Knowledge management
Employees -- Resignation
Students -- Chiang Mai
26 Speech act analysis of interpersonal response on success and failure in the classroom = การวิเคราะห์ทางวจนกรรมในการโต้ตอบการสนทนาระหว่างบุคคล เรื่อง ความสำเร็จและความล้มเหลวในชั้นเรียน / Boonyanuch Puthornjai / 2016 /Full Text
Subject
Maejo university -- Students
Speech acts (Linguistics)
27 Use of metacognitive strategies to promote English writing ability of second year students, Payap University, Chiang Mai Province / Nattawat Utthangkorn / 2003 /Full Text
Subject
Payap University -- Students
English language -- Writing -- Ability testing
Writing -- Ability testing
28 การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลโภชนาการต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ข้อมูลโภชนาการในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา = Comparison of nutrition label schemes on knowledge and nutrition information utilization behavior among high school students, Phayao Province / รุจิรา ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
High school students -- Nutrition
Communication in nutrition
29 การพัฒนาการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน = Development of alcohol drinking prevention among secondary school students using school participation / เอกชัย กันธะวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Alcohol drinking -- prevention & control
Students
30 การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา / ณัฐศรุต นนทธิ / 2544 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
อนามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- Public health
Environmental health
Students -- Sukhothai
31 ความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / สมพร กิ่วแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
ขันติ
Dissertations, academic -- nursing
Students, nursing
32 ความรู้และทัศนคติต่อยาบ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัมพร จันคำ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public health
Narcotics
Amphetamines
Students -- Chiang Mai
33 ความสุภาพของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Registered nurses civility as perceived by nursing students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University / วันเพ็ญ ทรงคำ / 2560 /Full Text
Subject
Students, Nursing
34 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย = Factors related to violent behavior among male vocational students / พิลาสลักษณ์ อะหลี / 2559 /Full Text
Subject
นักเรียน -- จิตวิทยา
นักเรียน -- พฤติกรรม
ความรุนแรงในโรงเรียน
Students -- Psychology
Students -- behavior
35 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดตาก / บุณยานุช เดชบริบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ถุงยางอนามัย
นักเรียนอาชีวศึกษา -- ตาก
Dissertations, academic -- Public Health
Condoms
Students -- Tak
36 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลของนักศึกษาวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เกตุมาลา บรรจงพานิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักศึกษา -- ลาว
Students -- Lao
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
Dissertations, Academic -- Public health
37 โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
ความนับถือตนเอง
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social behavior
Self -- Esteem
Dissertations, academic -- Psychiarty
Self concept
Students, nursing
38 ผลของโปรแกรมการฝึกขั้นพื้นฐานในการเตะของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10-12 ปี = Effect of basic kicking training program for futsal in students aged 10-12 years old / บูชิต สอนอุ่น / 2554 /Full Text
Subject
Sports
Students
ฟุตซอล -- การฝึก
นักกีฬาฟุตบอล
การฝึกกีฬา
39 พฤติกรรมการดูแลนักศึกษาพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในการสอนทางคลินิก และทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธาธณสุข / ศรีสุดา งามขำ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Empathy
Students, nursing
Nurse clinicians
Attitude
40 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / แพงเพชร เพชรวิไชย์ / 2543 /Full Text
Subject
เพศ -- ความเสี่ยง
นักศึกษา -- ลาว
Sex
Students -- Laos


Page : 1 2