ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Stroke

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurses in acute stroke unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นรัชพร ศศิวงศากุล / 2555 /Full Text
Subject
Stroke
2 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of participation guidelines of community leaders in assisting individuals with disabilties acquired from stroke, San Pa Pao Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province / ช่อผกา ไชยมงคล / 2553 /Full Text
Subject
Stroke
Disabled Persons
ผู้นำชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
หลอดเลือด -- โรค
คนพิการ -- สงเคราะห์
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Development of clinical practice guidelines for elderly stroke rehabilitation care, Chiangmai Ram hospital / พัชรียา พ่อค้า / 2557 /Full Text
Subject
Geriatric nursing
Stroke
4 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adherence among elderly with stroke, out patient department, Chiang Mai Neurological hospital / สุพัตรา ปวนไฝ / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Drug -- therapy
Aging
Elderly
Outpatient
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of clinical practice guidelines for dysphagia management among elderly stroke patients in surgical unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai province / เอื้องขวัญ สีต๊ะสาร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stroke
Cerebrovascular disorders
6 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Developemnt of stroke prevention practice guidelines in persons with hypertension for village health volunteers, Tan Chum tambon health promoting hospital, Wiang Sa district, nan province / วิลาภา ยศมาดี / 2557 /Full Text
Subject
Stroke -- prevention & control
Hypertension
Hospitals -- health promotion services
7 การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับผู้ดูแลในชุมชน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Development of stroke prevention practice guidelines in persons with hypertension for caregivers in community, Namjo sub-district, Mae Tha district, Lampang province / อรทัย ทำทอง / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Hypertension
Caregivers
8 การพึ่งพาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภาระการดูแล การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลวัยสูงอายุ = Dependency of the elderly with stroke, caregiver burden, social support and quality of life among older caregivers / ธารินทร์ คุณยศยิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Aging
Stroke
Social support
Quality of life
Caregivers
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหางดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of promoting storke warning sign perception among persons with hypertension, Hang Dong sub-district, Hang Dong district, Chiang mai provinve / เกษณี คำจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Hypertension
10 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ =Clinical situational analysis of care management to prevent complications among stroke patients at Nakornping hospital, Chiang Mai province / เกษณี ศรีบุญปวน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stroke
Cerebrovascular disorders
Complications
11 ความตรงตามเนื้อหาและความสอดคล้องภายในของแบบประเมินภาวะกลืนลำบากสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Content validity and internal consistency of the Dysphagia test for stroke patients / วราภรณ์ ท้าวราช / 2553 /Full Text
Subject
Stroke
ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social Support
Stroke
Dependency (Psychology)
13 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการออกกำลังกายที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing home-based exercise nursing practice guidelines for stroke patient rehabilitation in community, Namjo sub-district, Mae Tha distric, Lampang province / เสาวนีย์ กุลเสวตร์ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Stroke
Cerebrovascular disease -- rehabilitation
14 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for dysphagia management among stroke patients, Theppanya hospital, Chiang Mai province / เรณู มูลแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Deglutition
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sores prevention among elderly patients with stroke, private medical unit, McCormick hospital / อิสรีย์ ขันชัยทิศ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Stroke
16 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน = Effects of participatory learning regarding stroke prevention on knowledge and self-efficacy among village health volunteers / ณฐา เชียงปิ๋ว / 2558 /Full Text
Subject
Stroke -- prevention & control
Self -- efficacy
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
อาสาสมัครสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข
17 ผลของการสนับสนุนผู้ดูแลด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ = Effects of information and emotional supports for caregivers on activities of daily living and well-being among the elderly with stroke during rehabilitation phase กุลธิดา กีฬาแปง / กุลธิดาพร กีฬาแปง / 2557 /Full Text
Subject
Emotions
Activities of daily living
Stroke -- rehabilitation
Elderly


Page : 1