ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Strategic planning

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Participatory administrative strategy development for the educational quality promotions of small size schools in the upper northern region = แผนพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน / Urai Panapoy / The 2013 /Full Text
Subject
School management and organization -- Thailand, Northern
Strategic planning
Small schools -- Thailand, Northern
2 Business strategic simulation game for retailing business : a case study of CRC International Co., Ltd. / Damrongsack Naparat / 2002 /Full Text
Subject
CRC International Co., Ltd.
Retail trade -- Management -- Simulation methods
Strategic planning -- Simulation methods
3 Strategies management for developing educational quality of small schools in highland area in the upper northern region = การบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน / Runglawan Chantarattana / 2012 /Full Text
Subject
School management and organization -- Thailand, Northern
Strategic planning
Schools -- Thailand, Northern
4 การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมความดันโลหิตสูง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leaders in formulating a strategic route map for hypertension control, Han kaeo sub-district, Hang Dong district, Chiang mai province / วาสินี ลัทธิศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Strategic planning
Hypertension -- prevention & control
5 การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคเบาหวานในชุมชนป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leaders in formulating a strategic route map for diabetes control in the community, Pa Pong sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / ธวัชชัย ขันแก้วมิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Community health
Strategic planning
Diabetes mellitus -- prevention & control
6 ผลของกลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาต่อการกำเริบของโรคในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of therapeutic regimen adherence enhancing strategies on exacerbations among persons with chronic obstructive pulmonary disease / พรสรวง วงศ์สวัสดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Strategic planning
Chronic obstetructive pulmonary disease
7 ผลของกลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด = Effects of multimodal strategies on prevention practices and incidence of blood and body fluid exposures among labour room nurses / สุคนธา วัฒนพงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
Blood
Nurses
Strategic planning


Page : 1