ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Starch

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Debranched waxy rice starch-fatty acid complexes and their pharmaceutical applications = สารเชิงซ้อนระหว่างแป้งข้าวเหนียวที่ผ่านการตัดกิ่งกับกรดไขมันและการประยุกต์ทางเภสัชกรรม / Songwut Yotsawimonwat / 2004 /Full Text
Subject
Fatty acids
Starch
Debranched waxy rice starch
2 Effect of edible bilayer films from sodium caseinate and fat on survival of immobilized bifidobacterium in tapioca starch beads = ผลของฟิมล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดสองชั้นจากโซเดียมเคซีเนตและไขมันต่อการรอดชีวิตของ Bifidobacterium ตรึงรูปในเม็ดแป้งมันสำปะหลัง / Panida Rattanapitikorn / 2005 /Full Text
Subject
Bifidobacterium
Edible bilayer films
Starch
3 Modification of cassava starch by heat-moisture treatment as a tablet disintegrant = การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีอบที่อุณหภูมิสูงภายใต้ความชื้นต่ำเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / Songwut Yotwimonwat / 1999 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Cassava -- Moisture
Heat
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
4 Potential of modified starches prepared from various types of native starch through hydroxypropylation and carboxymethylation as film former = ศักยภาพของแป้งดัดแปรที่ดัดแปรจากแป้งดิบชนิดต่างๆจากปฏิกิริยาไฮโดรอกซีโพรพิเลชันและคาร์บอกซีเมทธิเลชันในการเป็นสารก่อฟิล์ม / Tippawan Tehkhunmag / 2007 /Full Text
Subject
Film former
Starch in medicine
Hydroxy-propylation
5 Production of antioxidant cassava starch based films =การผลิตฟิล์มแป้งมันสำปะหลังต้านอนุมูลอิสระ / Wirongrong Tongdeesoontorn / 2011 /Full Text
Subject
Tapioca starch
Gelatin
Antioxidants
6 การใช้สารช่วยแตกตัวหลายชนิดที่มีกลไกต่างกันในเม็ดยา / ยุพาวดี อินทรจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ยา
สาร
Tablets (Medicine)
Starch in medicine
Disintegrants (Medicine)
7 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีบดเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / อรวรรณ กาศสมบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
ยาเม็ด -- การทดสอบ
แป้งมันสำปะหลัง
ยาเตรียม
อุตสาหกรรมยา
8 การประยุกต์แป้งดัดแปรเพื่อเตรียมโอฟลอกซาซินโซลิดดิสเพอร์สชัน / ส่งแสง อยู่คง / 2544 /Full Text
Subject
แป้ง
Dispersion
Ofloxacin
Starch


Page : 1