ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Spouses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Communication strategies western men use to communicate with their Thai spouses = กลวิธีการสื่อสารที่ผู้ชายชาวตะวันตกใช้ในการสื่อสารกับคู่สมรสชาวไทย / Chuthamas Kirkhill / 2013 /Full Text
Subject
Communication
Foreign spouses
2 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses Li Jin / Li, Jin / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Mastectomy -- China
Breast -- Surgery
Patients -- Information services
Spouses -- Information services
3 การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / สุภาภรณ์ สมพาน / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Spouses
Psychotic disorders
Alcohols
4 วิถีการเผชิญความเครียดของคู่สมรสผู้ป่วยมะเร็งเต้านม = Ways of coping among spouses of breast cancer patients / พรรณราย เอี่ยมหน่อ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Spouses
Breast neoplasms
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด (จิตวิทยา)
5 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol


Page : 1