ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Spine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Heat treatment of spinel = การเพิ่มคุณภาพสปิเนลด้วยความร้อน / Sakrapee Saejoo / 2011 /Full Text
Subject
Mineralogical chemistry
Spinel
Metals -- Heat treatment
2 Mineral chemistry of spinel associated with Thai and Myanmar corundum deposits = เคมีแร่ของสปิเนลที่เกิดร่วมกับแหล่งคอรัมดัมในไทยและพม่า / Nantharat Bunnag / 2004 /Full Text
Subject
Mineralogical chemistry
Spinel
3 การพัฒนาคุณภาพการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Quality improvement of preoperative preparation for patients undergoing spinal surgery, Chiang Mai neurological hospital / อัญชนา แก้วคำ / 2555 /Full Text
Subject
Preoperative period
Spine -- surgery
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for postoperative recovery in persons undergoing lumbar surgery, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / พนมศิลป์ หลวงแสน / 2556 /Full Text
Subject
Spine -- sugery
Spine
Postperative period
5 ผลการฝึกความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานที่มีต่อสมรรถนะในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และคลีนแอนด์เจอร์คของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชายทีมชาติไทย = The Effect of lumbopelvic stability training on santch and Clean & Jerk Weightlifting performance of Thai Junior Men Weightlifters / แอนนิภา มูลธาร์ / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Spine
Pelvis
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กระดูกสันหลัง
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก


Page : 1