ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Soybean.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidative properties and isoflavone biotransformation of soybean fermented with Aspergillus spp. = คุณสมบัติต้านออกซิเดชันและการแปลงรูปทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนของถั่วเหลืองที่หมักด้วยเอสเปอไจลัส / Chirtchai Punjaisee / The 2010 /Full Text
Subject
Antioxidants
Isoflavones
Soybean
Aspergillus
2 Biopesticide seed coating for controlling phytopathogenic molds of soybean seeds = การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพเพื่อการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง / Auntika Sawatwanich / 2009 /Full Text
Subject
Soybean -- Seeds
Fungai diseases of plants
Fungl -- Biotechnology
Agricultural microbiology
3 Chances and Limitations of the European Soybean Production: Market Potential Analysis = โอกาสและข้อจำกัดของการผลิตถั่วเหลืองในยุโรป: การวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาด Jana Berschneider / Berschneider, Jana / The 2017 /Full Text
Subject
Soybean -- Marketing
4 Compatibility of endophytic actinomycetes with different soybean root nodule bacteria collected from Thailand and Cambodia =ความเข้ากันได้ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยซีทกับเชื้อแบคที่เรียปมรากถั่วเหลืองที่แตกต่างกันซึ่งได้จากประเทศไทยและกัมพูชา Monyda Cheach / Cheach, Monyda / 2010 /Full Text
Subject
Endophytic Actinonycetes
Soybean -- Planting
5 Critical timing for weed control in maize and soybean intercropping systems / Somsamout Phongsavath / 2003 /Full Text
Subject
Weeds -- Control -- Laos
Intercropping -- Laos
Corn -- Weed control -- Laos
Soybean -- Weed control -- Laos
6 Determination of recommendation domain for soybean production technology in a rainfed upland area = การกำหนดกลุ่มแนะนำร่วมสำหรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน / Bantau Junpoom. / 1991. /Full Text
Subject
Soybean -- Thailand, Northern.
7 Development of isoflavone aglycones production from soy germ using b-glucosidase from bacillus coagulans PR03 and application for elderly health drink = การพัฒนาการผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากจมูกถั่วเหลืองด้วยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากเชื้อ Bacillus coagulans PR03 และประยุกต์ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / Supakit Chaipoot / The 2018 /Full Text
Subject
Soybean -- Processing
Isoflavones
Beverages
8 Effects of endophytic actinomycetes and bradyrhizobia on nodulation and nitrogen fixation of different soybean varieties = ผลของเอนโดไฟติกแอคติโนมัยซีส และแบรดดี้ไรโซเบียมต่อการสร้างปม และการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองต่างพันธุ์ Khin Myat Soe / Soe, Khin Myat / 2009 /Full Text
Subject
Nitrogen -- Fixation
Soybean -- Planying
Endophytic Actinonycetes
Bradyrhizobia
9 Effects of vegetation texture on the density and herbivory of the soybean stem fly, Melanagromyza sojae (zehntner) in soybean cropping systems = ผลของความหลากชนิดพืชที่มีต่อปริมาณและการทำลายของหนอนเจาะต้นถั่ว Tita L. Cayme. / Cayme, Tita L. / 1990. /Full Text
Subject
Soybean -- Diseases and pests.
Flies.
Cropping systems.
10 Evaluation of soybean in saturated soil culture related to its adaptation and nitrogen fixation = การปรับตัวและการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลืองปลูกในสภาพดินอิ่มน้ำ Wang Guofa / Wang, Guofa / 1990 /Full Text
Subject
Soybean
Soybean -- Soils
Nitrogen -- Fixation
11 Nitrogen fertilizer management for soybean in oxisol Tran Thi Dihn / Tran, Thi Dinh / 1997 /Full Text
Subject
Soybean -- Fertilizers
Nitrogen fertilizers
12 Nitrogen fertilizer management in vegetable soybeans = การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในถั่วเหลืองฝักสด Yinbo Gan. / Gan, Yinbo. / 1993. /Full Text
Subject
Nitrogen fertilizers.
Soybean -- Fertilizers.
Nitrogen in agriculture.
Soybean -- Chiang Mai.
13 Nitrogen fixation of soybean as affected by nitrogen fertilizer application at different growth stages in central Vietnam Tran Thi Thu Ha / Tran, Thi Thu Ha / 1998 /Full Text
Subject
Soybean -- Fertilizers -- Vietnam
Nitrogen -- Fixation
14 Nitrogen fixation of soybean in rice-based cropping systems = การตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลืองที่ปลูกในระบบตามหลังข้าว Ying Jifeng. / Ying, Jifeng. / 1990. /Full Text
Subject
Soybean -- Fertilizers.
Soybean -- Soils.
Nitrogen -- Fixation.
Soybean.
Rice -- Fertilizers.
Nitrogen fertilizers.
15 Production of high nutritional fermented soybean (Thua Nao) by Bacillus subtilis = การผลิตถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส / Katekan Dajanta / 2010 /Full Text
Subject
Soybean as food
Soybean products
Bacillus subtilis
16 Production of Kapi from mungbeans and soybeans using isolated bacterial strains = การผลิตกะปิจากถั่วเขียวและถั่วเหลืองโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ / Suttida Wittanalai / 2011 /Full Text
Subject
Soybeans as food
Soybeansproducts
Kapi
17 Production of soy isoflavone aglycones using pure starter culture = การผลิตไอโซฟลาโวนอะไกลโคนจากถั่วเหลืองโดยใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ / Rewat Phongphisutthiant / 2015 /Full Text
Subject
Isoflavones
Soybean -- Fertilizers
Soybean
18 Synthesis of molecularly imprinted Polymers for specific recognition of Isoflavones from Soybean = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเพื่อการเลือกจำ เฉพาะไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง / Chanchira Wiwatsamretkun / 2010 /Full Text
Subject
Soybean
Polymer-impregnated
Isoflavones
19 The Performance of soybean on low phosphorus acid soil in the northern mountainous region of Vietnam / Nguyen Xuan Cu / 1996 /Full Text
Subject
Soybean -- Soils -- Vietnam
Soils -- Phosphorus content -- Vietnam
20 Use of cropgro model for soybean varietal selection in Hoa Binh Province, Vietnam Nguyen Thi Chuc / Nguyen, Thi Chuc / 2003 /Full Text
Subject
Soybean -- Varieties -- Vietnam -- Hoa Binh


Page : 1