ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Solar cells

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of nanostructured cadmium and zinc chalcogenide synthesized by a microwave plasma technique for dye-sensitized solar cells = การหาลักษณะเฉพาะของแคดเมียมและซิงก์ชาลโคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมาสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง / Wonchai Promnopas / 2012 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Nanostructures
Cadmium
2 Development of carrier transport layers for efficiency enhancement of ZnO Dye-sensitized solar cells = การพัฒนาชั้นขนส่งพาหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ / Sutthipoj Sutthana / The 2016 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Solar cells
3 Development of ZnO and platinum nanoparticle films by sparking process for efficiency enhancement of ZnO dye-sensitized solar cells = การพัฒนาฟิล์มอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์และแพลทินัมโดยกระบวนการ สปาร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ / Kritsada Hongsith / The 2016 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Solar cells
Nanoparticles
4 Fabrication and characterization of Al-doped ZnOCu2O heterojunction by sparking process for solar cell application = การสร้างและการหาลักษณะเฉพาะของรอยต่อเฮทเทอโรซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมคอปเปอร์ออกไซด์ โดยกระบวนการสปาร์ค สำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ / Anupong Sukee / The 2017 /Full Text
Subject
Metallic oxides
Solar cells
5 Fabrication of transparent conducting films for solar cell applications = การประดิษฐ์ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Sutatip Thonglem / The 2014 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Electric conductivity
Thin films
Solar cells
Materials Science
6 Life cycle management of a solar cell power plant using activity-based approach = การจัดการวัฏรชีวิตโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยฐานกิจกรรม / Muanjit Chamsilpa / 2009 /Full Text
Subject
solar cells
Energy
7 Preparation and characterization of hybrid organicinorganic solar cells of porous titanium dioxide films = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริดระหว่าง สารอินทรีย์อนินทรีย์ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์แบบรูพรุน / Orawan Wiranwetchayan / The 2012 /Full Text
Subject
Solar cells
8 Reduction of solar cell module temperature using phase change material for enhancement of electricity generation = การลดอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้า Vat Sun / Vat, Sun / 2016 /Full Text
Subject
Solar cells
Solar energy
9 Synthesis and characterization of copper oxide nanostructures by microwave-assisted thermal oxidation for dye-sensitized solar cell applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยออกซิเดชันเชิงความร้อนที่ใช้ไมโครเวฟช่วยสำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง / Karakade Kaewyai / The 2016 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Solar cells
10 Synthesis and characterization of Magnesium Oxide by Microwave-assisted thermal oxidation for dye-sensitized solar cell and photocatalytic applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของแมกนีเซียมออกไซด์โดยการออกซิเดชันเชิงความร้อนที่ใช้ไมโครเวฟช่วยสำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง / Sanpet Nilphai / The 2014 /Full Text
Subject
Magnesium Oxide -- Synthesis
Oxidation
Solar cells
Microwaves
11 Synthesis and characterizations of nanostructured electroactive polymers for use in solar cells = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ที่ว่องไวทางไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างนาโนสำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Chanitpa Khantha / The 2012 /Full Text
Subject
Polymers
Solar cells
12 Synthesis of copper oxide nanostructures for applications in Ethanol sensors and dye-sensitized solar cells = การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเอทานอลเซนเซอร์และแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง / Phathaitep Raksa / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Copper -- Oxidation
Ethanol
Solar cells
13 Zinc oxide nanostructures for Nano-Device applications = โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นาโน / Niyom Hongsith / 2009 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Solar cells


Page : 1