ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Soil conservation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adoption of Soil Conservation Measures in Mid Country Steep Land of Sri Lanka = การยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ลาดชันภาคกลาง ประเทศศรีลังกา Vineetha Kumuduni Cooray Nawalage / Nawalage, Vineetha Kumuduni Cooray / 2005 /Full Text
Subject
Soil conservation -- Sri Lanka
Soil stabilization -- Sri Lanka
2 Biopile for removal of soil contaminants from petroleum production = ไบโอไพล์สำหรับการกำจัดสารปนเปื้อนในดินจากการผลิตปิโตรเลียม Christofel H. Sirait / Sirait, Christofel H. / 2005 /Full Text
Subject
Soil solutions -- Research -- Methodology -- Thailand -- Chiang Mai
Soil -- Conservation thailand -- Chiang Mai
3 Evaluation of cropping system on sloping land in the Northern mountainous region of Viet Nam = การประเมินระบบการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันในเขตพื้นที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศเวียตนาม Phu Van Hoang. / Phu, Van Hoang. / 1993. /Full Text
Subject
Soil conservation -- Vietnam.
Cropping systems -- Vietnam.
Slopes (Physical geography) -- Vietnam.
4 Evaluation of soil fertility in permanent planting stations in a no-till maize farming system practiced by small farm holders in Western Central Zimbabwe = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในหลุมปลูกถาวรในระบบการทาฟาร์มข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนของเกษตรกรรายย่อยในตอนกลางทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว Daniel Philip Blank / Blank, Daniel Philip / The school 2012 /Full Text
Subject
Corn -- Planting -- Zimbabwe
Tillage
Soil management
Soil conservation
5 Factors affecting adoption on soil conservation measures using organic materials in oil seed crops-based farming system at Magway township, central dry zone of Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดิน โดยใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบพืชที่มีพืชน้ำมันเป็นหลัก ในจังหวัดแม็กเวย์ เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศเมียนมาร์ / Ei Ei Cho / 2011 /Full Text
Subject
Soil conservation -- Burma
Community forests -- Burma
Burmese -- Shan State
6 Indigenous knowledge in agroforestry and soil conservation in mid hills region of Nepal Surendra Bahadur Thapa / Thapa, Surendra Bahadur / 1996 /Full Text
Subject
Agroforestry -- Nepal
Soil conservation -- Nepal
7 Socio economic evaluation of integrated soil, water conservation and cropping systems : case study in Namlang area, Mae Hong Son province / Ashadi. / 1992. /Full Text
Subject
Contour farming.
Grassed waterways.
Soil conservation -- --Mae Hong Son.
Cropping systems -- --Mae Hong Son.


Page : 1