ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Social values

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative study of Thai and western cultural values conveyed in problem solving approaches in the fairy tales Nang Sib-Song and Hansel and Gretel = การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทาง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกที่สะท้อนจากวิธีการแก้ไขปัญหาในนิทานพื้นบ้าน เรื่อง นางสิบสอง และ ฮันเซลกับเกรเทล / Manassavinee Boon-in / 2014 /Full Text
Subject
Social values
Culture
2 Impacts of modernity on family values as repesented in Chart Kobjitti's Novel Time = ผลกระทบของค่านิยมสมัยใหม่ต่อคุณค่าของครอบครัวที่สะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องเวลาของ ชาติ กอบจิตติ / Kulkaew Suksalukkhom / Chiang mai Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Family
Novel
Values
Social values
Modernism (Art) -- Influence


Page : 1