ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 34 รายการ จากคำว่า Social support

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Family support and self-concept of chronic obstructive pulmonary disease patients Zeng Hui / Zeng, Hui / 2000 /Full Text
Subject
Lungs -- Diseases, Obstructive -- Patients -- China
Family
Self-perception
Dissertations, academic -- nursing
Family
Lung diseases
Social support
Lung diseases, obstructive
Self concept
2 Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
Subject
Postpartum depression
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Depression
Puerperium
3 Social support and quality of life among laryngectomy patients Cai Yimin / Cai, Yimin / 2000 /Full Text
Subject
Laryngectomy
Laryngectomies -- China
Laryn -- Surgery
Social networks -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Quality of life
Laryngectomy
4 Social support and stress among family members of head injured patient Li Yan / Li, Yan / 2000 /Full Text
Subject
Head -- Wounds and injuries
Social networks
Stress (Psychology)
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Stress
Fammily
Head injuries
5 Social support postoperative duration and adaptation among laryngectomy patients Feng Xianqiong / Feng, Xianqiong / 2000 /Full Text
Subject
Laryngectomy
Laryngectomies -- China
Laryn -- Surgery
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Postoperative care
Laryngectomy
6 การพึ่งพาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภาระการดูแล การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลวัยสูงอายุ = Dependency of the elderly with stroke, caregiver burden, social support and quality of life among older caregivers / ธารินทร์ คุณยศยิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Aging
Stroke
Social support
Quality of life
Caregivers
7 การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
Dissertations, academic -- nursing
Serverity of illness index
Social support
Breast neoplasms
8 การสนับสนุนทางสังคมกับภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / ทีปประพิน สุขเขียว / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Schizophrenia
9 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Stress -- in old age
Hip fractures -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงราย
กระดูกหัก
10 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = The Effect of social support from family on quality of life of kidney transplanted patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัญญา มะลิแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Quality of life
Kidney trasplantation
ไต -- ผู้ป่วย
ไต -- การปลูกถ่าย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
11 การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / สุภาภรณ์ สมพาน / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Spouses
Psychotic disorders
Alcohols
12 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน โรงพยาบาลดอกคำใต้ / อมรรัตน์ หาญจริง / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- พะเยา
แอมฟิตะมิน
ยาเสพติตกับเยาวชน -- พะเยา
โรงพยาบาลดอกคำใต้
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Amphetamine
13 การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร / สุภาลักษณ์ เขียวขำ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- วังทรายพูน (พิจิตร) -- ภาวะสังคม
คุณภาพชีวิต
Aged
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Quality of life -- in old age
14 การสนับสนุนทางสังคมในผู้ปกครองเด็กออทิสติก / นารีลักษณ์ มงคลศิริกูล / 2546 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ผู้ปกครองกับเด็ก
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Autistic disorder
15 การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / น้ำเพชร หล่อตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertation, academic -- nursing
Social support
Health promotion
Coronary disease -- in old age
16 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามมามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา = Stress, social support, and father involvement among muslim expectant fathers / นิซรีน เจ๊ะมามะ / 2557 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Fathers
17 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด = Stress, social support and father involment during postpartum period / ศุภกร ไชยนา / มหาวิทยาลั 2556 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Father
Postpartum period
18 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก = Stress, social support and postpartum depression among primiparous mothers / นลินี สิทธิบุญมา / 2558 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Depression
Mothers
19 ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย / มธุริน คำวงศ์ปิน / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
การฆ่าตัวตาย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Social support
Suicide
20 ความรู้สึกไม่แน่นอน การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty, social support, and coping straegies among parents of children with cancer / สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ / 2547 /Full Text
Subject
มะเร็งในเด็ก
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertation, academic -- nursing
Social support
Stress
Neoplasms -- in infancy & childhood


Page : 1 2