ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Smoking

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of an internet-based smoking prevention program for Thai male early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับวัยรุ่นชายไทยตอนต้น / Natchaya Palacheewa / 2013 /Full Text
Subject
Smoking -- prevention & control
Adolescent
2 Factors influencing smoking behavior among female Chiang Mai University undergraduates = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี / Kanokporn Sukrongchang / 2005 /Full Text
Subject
Smoking
Women -- Tabacco use
Women and smoking
3 Relationship between genetic polymorphisms of the CYP2A6 gene and smoking behavior in the Northern Thai subjects = ความสัมพันธ์ระหว่างการมีหลายรูปแบบของยีน CYP2A6 และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยในภาคเหนือ / Napapan Sakuludomkan / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Smoking
Polymorphism, genetic
Cytochromes
4 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้พรีซีด-โพรซีด โมเดล = Development of a smoking prevention program among secondary school students using PRECEDE-PROCEED model / สุภาภรณ์ ปวนสุรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
Smoking -- prevention & control
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดบุหรี่ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of caring for adolescents with nicotine dependence, Thungsaliam hospital, Sukhothai provinve / ศีตกาล พรหมวิมานรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Adolescence -- tobacco use
Smoking -- in adolescence
6 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครอบครัวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพยง วงศ์ฝั้น / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Family
Smoking
การสูบบุหรี่
ครอบครัว
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1