ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Silk

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of silk fibroin hydrogels prepared with different gel formers = การหาลักษณะเฉพาะของซิลก์ไฟโบรอินไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลต่างชนิด / Sirin Panyakom / 2011 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
2 Characterization of thai silk fibroin based electrospun nanofibrous scaffolds for articular cartilage cell culture = ลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดเส้นใยนาโนจากไฟโบรอินในเส้นใยไหมไทยด้วยวิธีอิเล็คโตรสปินสำหรับใช้ในการเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ / Sathit Banthuek / 2014 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanofibers
Silk
Electrons
3 Cloning and expression of silk fibroin protein encoding genes from apis dorsata in Escherichia coli = การโคลนและการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนไหมจาก Apis dorsata ใน Escherichia coli / Jakkrawut Maitip / 2016 /Full Text
Subject
Proteins
Silk
Gene expression
Microbiology
4 Development of niosomes entrapped with extracts from native Thai silk (Bombyx mori) as anti-wrinkle cosmetic products = การพัฒนานีโอโซมที่เก็บกักสารสกัดจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน (Bombyx mori) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้านริ้วรอย Tanaporn Ratithammatorn / Supanida Winitchai / The 2010 /Full Text
Subject
Niosomes
Silk
Oil silk
5 Exhaustive separation of fibroin, sericin and pigments from yellow Thai silk cocoon = การแยกไฟโบรอิน เซริซิน และสารสี ออกให้หมดจาก รังไหมไทยสีเหลือง / Ruchira Pinkaew / 2011 /Full Text
Subject
Fibroin
Sericin
Pigments
Silk
6 Growth of gold cordyceps (Cordyceps militaris) on pupae of Thai native silkworm and Eri silkworm = การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่ / Kanokwan Luerdara / The 2015 /Full Text
Subject
Mushrooms
Silk
7 Modification of silk fibroin with Glutaraldehyde for improving some properties of cotton wound dressing = การดัดแปรไฟโบรอินจากเศษไหมด้วยกลูตารัลดีไฮด์เพื่อการปรับปรุงสมบัติบางประการของผ้าฝ้ายปิดแผล / Suchaya Sriudom / 2010 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Fibroin
Cotton fabrics
Silk
8 Optimization of conditions for extraction and purification of sericin from silk cocoon = การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการสกัดและการทำเซริซินจากรังไหมให้บริสุทธิ์ / Pacharawan Ratanasongtham / The 2010 /Full Text
Subject
Sericin
Gums and resins
Silk
9 Preparation and characterization of novel biodegradable blend from silk fibroin and rice starch = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารผสมรวมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่จากไฟโบรอินของไหมและแป้งข้าวเจ้า / Anucha Racksanti / The 2014 /Full Text
Subject
Fibroin
Silk
Rice flour
10 Preparation of silk fibroin - based hydrogels and their application on controlling plant nutrients release = การเตรียมไฮโดรเจลที่มีซิลก์ไฟโบรอินเป็นองค์ประกอบหลักและการประยุกต์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารของพืช / Acharaporn Ratanamanee / school university 2014 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
plant nutrients
11 Property improvement of fibroin from silk waste by polymer blending for use as food packaging materials = การปรับปรุงสมบัติของไฟโบรอินจากเศษไหมโดยการผสมรวมกับพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร / Pusita Kuchaiyaphum / 2014 /Full Text
Subject
fibroin
Silk
Biopolymers


Page : 1