ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sick children

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors predicting psychological well-being among parents of a critically Ill child in pediatric intensive care unit = ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของบิดามารดาของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม / Jiraporn Punyoo / The 2017 /Full Text
Subject
Anxiety
Sick children
Pediatric nursing


Page : 1