ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Sewage disposal

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Arsenic Removal from Gold Mine Water by Using Red Clay as Adsorbent = การขจัดสารหนูในน้ำจากเหมืองแร่ทองคาโดยใช้ดินแดงเป็นตัวดูดซับ / Santana Tantiwit / 2011 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Chemisorption
Soils
2 COD and color removal of cardboard factory wastewater by upflow anaerobic filter = การกำจัดซีโอดีและสีของน้ำเสียโรงงานกล่องกระดาษโดยถังกรองไร้ออกซิเจนแบบไหลขึ้น / Pimpawat Teeratitayangkul / school university 2012 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment
3 Continuous decolorization of synthetic wastewater contaminated with textile Azo dye by immobilized coriolus versicolor RC3 in packed bed bioreactor = การกำจัดสีแบบต่อเนื่องของน้ำเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนด้วยสีย้อมอะโซโดยเซลล์ตรึงของ Coriolus versicolor RC 3 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหอบรรจุตัวกลาง / Wirut Kitwechkun / 2004 /Full Text
Subject
Water -- Pollution
Azo dye
Dyes and dyeing
Textile industry -- Waste disposal
Dye industry -- Waste disposal
Sewage disposal
4 Decolorization and degradation of methyl orange using combined biological and chemical processes = การกำจัดสีและการย่อยสลายเมทิลออเรนจ์โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับกระบวนการทางเคมี / Nidtaya Tantiwa / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage disposal
Dyes and dyeing
5 Efficiency of aquatic plants in electroplating wastewater threatment Le Thi Van Anh / Le, Thi Van Anh / 1997 /Full Text
Subject
Aquatic plants
Sewage disposal
Electroplating
6 Membrane fouling control in submerged membrane bioreactor using inclined plate settler = การควบคุมการอุดตันของเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนโดยใช้แผ่นระนาบเอียงเพื่อช่วยตกตะกอน / Wasu Rattananurak / The 2014 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Purification -- Precipitation
Sewage disposal
7 Piggery wastewater treatment by three-step aquatic plant system = การบำบัดน้ำเสียมูลสุกรด้วยระบบพืชน้ำสามขั้นตอน Qiuheng Luo. / Luo, Qiuheng. / 1994. /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment.
Sewage -- Microbiology.
Sewage disposal.
Aquatic plants.
8 Pilot testing of activated sludge and constructed wetland systems for treatment of cafeteria wastewater = การทดสอบนำร่องของระบบบำบัดแบบเติมอากาศและบึงประดิษฐ์สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร Kaluappu Hannadege Sameera Madhusanka Dharmadasa / Kaluappu, Hannadege Sameera Madhusanka Dharmadasa / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Sewage -- Purification
9 Responses of hybrid napier grass (pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) to inorganic nitrogen and oxygen availability and its application for treating wastewater from dairy farms = การตอบสนองของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ลูกผสม (Pennisetum purpureum xPennisetum americanum) ต่อไนโตรเจนอนินทรีย์และออกซิเจนที่ใช้ได้และการประยุกต์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มโคนม / Janjira Muenrew / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage disposal
10 Treatment of effluent from pig manure biogas digester by aqutic plants in natural wetland / Kunakorn Boonsai / 1998 /Full Text
Subject
Wetlands
Constructed wetlands
Sewage disposal
Swine -- Manure
Manure gases
11 Treatment of wastewater from pickled vegetable factory by Spirulina platensis = การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผักดองด้วยสาหร่าย Spirulina platensis Sao Sythuon / Sythuon, Sao / 2005 /Full Text
Subject
Water treatment plants
Sewage disposal plants
Sewage -- Purification -- Biological treatment


Page : 1