ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Self efficacy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Organizational climate and self-efficacy among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = บรรยากาศองค์การและสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑล ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Yangjuan Bai / The school 2012 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Nurses
2 Self-efficacy and compliance with medical regimen among hypertensive patients Zhao Dongyan / Zhao, Dongyan / 2000 /Full Text
Subject
Hypertension -- patients -- China
Self-efficacy
Compliance
Patient comliance -- China
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension
Self efficacy
3 Self-efficacy and health behaviors among myocardial infarction patients Yuan Haobin / Yuan, Haobin / 2000 /Full Text
Subject
Myocardial infarction -- Patients -- China
Self-efficacy
Health behavior
Dissertations, academic -- nursing
Self efficacy
Health behavior
Myocardial infarction
4 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / จิตตระการ ศุกร์ดี / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
นักโทษหญิง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Self efficacy
Life style
Health promotion
5 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน / พวงเพชร เฟื่องฟูเกียรติคุณ / 2545 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ความสามารถในตนเอง -- ขอนแก่น
Exercise
Self efficacy
Dissertations, academic -- Public health
6 การสนับสนุนข้อมูล สมรรถนะแห่งตน และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Informational support, self-efficacy and parent participation in caring for hospitalizes childern with acute illness / จริยา สามิตร / 2555 /Full Text
Subject
Self efficacy
Child care
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing self-efficacy enhancement for drinking refusal program among persons with alcohol dependence, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / อิสรีย์ สิงห์สถิตย์ / 2555 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Alcoholism
8 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน = Effects of participatory learning regarding stroke prevention on knowledge and self-efficacy among village health volunteers / ณฐา เชียงปิ๋ว / 2558 /Full Text
Subject
Stroke -- prevention & control
Self -- efficacy
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
อาสาสมัครสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข
9 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและการมาตรวจซ้ำก่อนวันนัดของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of the self-efficacy and social support enchancement program on adherence to therapeutic regimens and revisiting to hospital among persons with heart failure / เกรียงวรา นาวินประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
Self-efficacy
Social support
Heart Failure
10 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of a self-efficacy enchancement and social support program on exercise behavior among pregnant women / สุวิสา ปานเกษม / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Self -- efficacy
Pregnancy
11 ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในการดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลี้ยจากเคมีบำบัด = Effects of educational program on nurses' knowledge and self-efficacy in caring for leukemic children with chemotherapy induced fatigue / จงกลนี อุตตมะ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Leukemia
Leukemia -- in infancy & childhood


Page : 1