ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Self concept

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Family support and self-concept of chronic obstructive pulmonary disease patients Zeng Hui / Zeng, Hui / 2000 /Full Text
Subject
Lungs -- Diseases, Obstructive -- Patients -- China
Family
Self-perception
Dissertations, academic -- nursing
Family
Lung diseases
Social support
Lung diseases, obstructive
Self concept
2 Self-perception of school-age children with epilepsy Wang Xiaoqin / Wang, Xiaoqin / 2000 /Full Text
Subject
Epilepsy in children -- China
Epilepsy -- China
Epileptic children -- China
Self-perception
School children -- China
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Child
Epilepsy
3 การพึ่งพา อัตมโนทัศน์และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / สุนิตรา จตุพรพิพัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Self concept -- in old age
Life -- in old age
Cerebrovascular accident -- in old age
4 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีผลต่อความตั้งใจเลิกยาเสพติด = Self-esteem and family support effecting intention to give up addict drug / ณรงค์เดช สมควร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, acadumic -- Public health
Self concept
Substance -- Related disorders
Family relations
5 โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
ความนับถือตนเอง
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social behavior
Self -- Esteem
Dissertations, academic -- Psychiarty
Self concept
Students, nursing
6 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารเสพติดที่ได้รับการบำบัดด้วยเมธาโดน เรือเอกหญิง / สมฤทัย จันทร์สุข / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
คนติดยาเสพติด
เมธาโคน
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Narcotics
Methadone
7 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ลลิตา ปรุงเสริม / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- สุโขทัย
การปรับตัว (จิตวิทยา)
แอมฟิตะมิน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Amphetamine


Page : 1