ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Schizophrenics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of Walking Plus Individual Motivational Enhancement Therapy (WIMET) program for schizophrenic patients with overweight or obesity = ผลของโปรแกรมการเดินและการบำบัดชนิดสร้างเสริมแรงจูงใจรายบุคคลต่อผู้ป่วยจิตเภทที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน / Waritnun Methapatara / 2010 /Full Text
Subject
Obesity
Walking
Schizophrenics
Obesity
Overweight
Walking
2 Self-concept of schizophrenic patients during rehabilitation period Li Xiao Lin / Li, Xiao Lin / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics -- China
Self-perception
Schizophrenics -- Rehabilitation
3 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของยาฉีดซูโคลเพนติซอล อะซิเตดและฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตกำเริบ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-effectiveness analysis of Zuclopenthixol acetate and Haloperidol injection in schizophrenic patients with acute psychotic episode at Suanprung Hosptial, Chiang Mai province / น้ำฝน ปิยะตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
Zuclopenthixol acetate
Haloperidol
Schizophrenics
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for readmitted patients with schizophrenia, Loei Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ชาญชัย ธรรมงาม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with schizophrenia who attempted suicide at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ปภาดา โฆษคุณวุฒิ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Sucidal
Suicide, attempted -- Chiang mai
Homicide -- Chiang mai
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / จงรักษ์ ปัญญาภู / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Ban Dan Lan Hoi Hospital, Sukhothai Province / สยุมพร จันทร์งาม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenics
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for enhancing medication adherence of persons with schizophrenia, Long hospital, Phrae province / พชรภา ขันทอง / 2556 /Full Text
Subject
Drug therapy
Schizophrenics
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Srisangwornsukhothai Hospital / อรัญชลี พุ่มเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Drug therapy
10 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chondaen Hospital, Phetchabun province / วารุณี ทับแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Caregivers
Drug therapy
11 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving stress among caregivers of persons with schizophrenia at Nanoi Hospital, Nan province / มะลิวัลย์ พวงจิตร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Stress, Psychological
Schizophrenics


Page : 1