ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 28 รายการ จากคำว่า Schizophrenia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ / อรรณพ ทองคำ / 2546 /Full Text
Subject
โรคจิตเภท
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Family
Schizophrenia
2 การพัฒนากล่องเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร = Development of a medication-reminder box among persons with schizophrenia, Thapkhlo hospital, Phichit province / นาตยา แย้มทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่วในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศิริรัตน์ นิตยวัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
4 การพัฒนาปฏิทินการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่สื่อสารด้วยภาษาไทยได้น้อย โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Development of drug-taking calendar among schizophrenia persons with weak Thai literacy skills, Chiang Dao Hospital, Chiang Mai Province / ประกายแก้ว แสนดวงดี / 2559 /Full Text
Subject
schizophrenia
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จิตเภท
ผู้ป่วยจิตเภท
การรักษาด้วยยา
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การกลับมารักษาซ้ำผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of Re-admission Among patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ราตรี เครือวรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
Dissertatins, academic -- nursing
Schizophrenia
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุที่กลับมารักษาซ้ำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted elderly patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ณัฏฐมนต์ ธุระงาน / 2555 /Full Text
Subject
Schizophrenia
Caregivers
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of medication adherence enhancement among patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / กนิษธิดา ธรรมดา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
8 การสนับสนุนทางสังคมกับภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / ทีปประพิน สุขเขียว / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Schizophrenia
9 ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วนิดา เปรียญจม / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความอดทน
Dissertations, academic -- nursing
Hardness
Caregivers
Schizophrenia
10 ความต้องการการดูแลที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / สถิตย์ วงศ์สุรประกิต / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
11 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
12 ความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วยยา ทัศนคติต่อการใช้ยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาวไทยภูเขาที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่สะเรียง = Knowledge regarding disease and treatment, attitude of medication among hilltribe people with schizophrenia receiving service at Maesarieng Hospital / ทัดทรวง ตานะเศรษฐ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Attitude
Schizophrenia
13 คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Quality of life and social support of persons with schizophrenia / อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Social support
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
14 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing the anger management program for patients with schizophrenia, Uttaradit Hospital / วรรณวิภา ชำนาญ / 2559 /Full Text
Subject
Schizophrenia
โรคจิตเภท
Mental disorders
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท
15 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing a psychiatric family care-giving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chiang Muan Hospital, Phayao Province / ณัตฐิณี กองแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric nursing
Drug therapy
Schizophrenia
16 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวยปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program of persons with schizophrenia , Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นิภาพรรณ์ นันตา / 2557 /Full Text
Subject
Psychiatric nursing
Schizophrenia
17 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวสำหรับผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of the psychiatric family caregiving program for caregivers of persons with schizophrenia, Banmaepang Tambon health promoting hospital, Phrao district, Chiang Mai province / ทิพย์วรรณ ยะแสน / 2556 /Full Text
Subject
Psychiatric nursing
Schizophrenia
Health promotion
18 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการใช้สุราร่วม โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the motivational interviewing program among patients with Schizophrenia who drink alcohol, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ บัวละวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
Schizophrenia
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท -- เชียงใหม่
คนดื่มสุรา
19 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the psychoeducation program for persons with readmitted schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / อภิชญา วงค์คม / 2557 /Full Text
Subject
Menta health
Schizophrenia
20 ปัจจัยทำนายการตอบสนองทางคลินิกต่อยาคลอซาปีนในผู้ป่วยที่มีอาการจิตเภทระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive factors of clozapine clinical responses in acute phase of schizophrenic inpatients, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
Clozapine
Clozapine -- Therapeutic use
Mental disorders -- drug therapy
Schizophrenia -- Treatment
Antipsychotic drugs
Antipsychotic agents -- Therapeutic use


Page : 1 2