ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Schizophenia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effectiveness of a transitional care program for persons with schizophrena = ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / Kotchapong Sarakan / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of stigmatization of persons with schizophrenia in Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ผ่องศรี ดวงแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดตราบาปในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก = Situational analysis of stigmatization Among caregivers of persons with schizophrenia at Nakornthai Crown Prince Hospital, Phitsanulok Province / ปัณพร เพ็งที / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Caregivers
โรงพยาบาล -- นครไทย (พิษณุโลก)
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
ความรู้สึกเป็นตราบาป
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดเลย = Situational analysis of caring for personal hygine of patients with schizophrenia receiving services at Loei Rajanagarindra psychiatric hospital, Loei province / กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
5 การสนับสนุนส่งเสริมความหวังที่พยาบาลวิชาชีพใช้กับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / มณีรัตน์ โพธิ์นิล / 2546 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท -- การรักษา
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Schizophenia
6 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / สุรภา ทองรินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophenia
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / เบญญาภา พันตาคม / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric -- nursing
Schizophenia
Drug therapy
8 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the discharge plan for patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สายทอง อินเพลา / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Patient discharge
ผู้ป่วยจิตเภท -- การพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
9 ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาต่อภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท / ดรุณี คชพรหม / 2543 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophenia
10 ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ทุลภา บุปผาสังข์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุบลราชธานี
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Schizophenia
Caregivers
11 สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตร / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท
สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Schizophenia


Page : 1