ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Sanitation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Hygienic conditions of pig slaughterhouses in Hanoi, Vietnam = สภาวะทางสุขอนามัยของโรงชำแหละสุกรในกรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม / Pham Thanh Long / 2009 /Full Text
Subject
Swine -- Housing -- Sanitation
Microbial contamination
Swine -- Vietnam
2 Microbiological hygienic status of pig slaughterhouses in the national capital region (NCR), Philippines = สุขภาวะทางจุลชีววิทยาของโรงฆ่าสุกรในเขตเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ / Samuel, Joseph Manglapus Castro / The 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Slaughtering and slaughter houses -- Philippines
Slaughtering and slaughter-houses -- Sanitation
3 Microbiological quality of pig carcass at Dorn Du Slaughterhouse in Vientiane Municipality Lao PDR = คุณพาพทางจุลชีววิทยาของซากสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ดอนดู่ในเทศบาลนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phouth Inthavong / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Slaughtering and slaughter houses -- Lao
Slaughtering and slaughter-houses -- Sanitation
Slaughtering and slaughter-houses -- Hygienic aspects
4 Typing of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from patients in maharaj nakorn Chiang Mai hospital by pulsed-field gel electrophoresis, antibiogram and protein A gene polymorphism / Vena Chupia / 2005 /Full Text
Subject
Nosocomial infections -- Thailand, Chiang Mai
Infection Control
Health facilitics -- Sanitation
Cross infcation -- prevention & control
Staphylococcus
Methicillin
Dissertations, academic -- Microbiology
Staphylococcus aureus
Methicillin
Drug resistance
5 WASH conditions and WTP for public service improvement in Slums, Hlaing Tharya Township, Yangon = สถานการณ์เรื่องน้ำการสุขาภิบาล และสุขอนามัยในชุมชนแออัดเลียงทาย่า นครย่างกุ้ง และการประมาณการความเต็มใจจ่ายเพื่อการจัดหาน้ำสะอาด / Ei, Mon Win / The 2017 /Full Text
Subject
Sanitation -- Myanmar
Slums -- Myanmar
Slums -- Sanitation
Water-supply -- Myanmar
Public utilities -- Myanmar
6 เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสุขาภิบาลและการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างหมู่บ้านที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ = Comparison of sanitation behavior and prevalence of diarrhea between health for all and non-health for all villages Tambon Ratanavaree Amphoe Hua Taphan Changwat Amnat Charoen / แคทรียา ประสงค์สิน / 2538 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
หมู่บ้าน -- หัวตะพาน (อำนาจเจริญ)
Dissertations, Academic -- Publichealth
Sanitation
Diarrhea
Health
7 พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม = Health behavior among Hmong Hill-Tribe people in Nonghoy Kaow village, Tambon Mae Ram Mae Rim district, Chiang Mai province : environmental sanitation behavior / จันทร์ศิริ วาทหงษ์ / 2534 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ม้ง
สุขาภิบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
บ้านหนองหอยเก่า (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Health
Sanitation


Page : 1