ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 72 รายการ จากคำว่า Risk

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 ผลของการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of iyengar yoga exercise on severity of knee osteoarthritis among the older persons / อังคณารัชต์ แก้วแสงใส / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Risk
Osteoarthritis, knee -- in old age
62 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทางานของช่างทาเครื่องเงิน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Health status related to risk at work among silverware Workers, Nasai Sub-district, Li District, Lamphun Province / สุรีย์รัตน์ แซ่คู / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
Industrial health
63 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Health status related to risk at work among shallot farmers, Cham Pa Wai subdistrict, Mueang district, Phayao province / จิว เชาว์ถาวร / มหาวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Working
64 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = Health status related to risk at work among disaster prevention and mitigation officers, Pattaya city, Chon Buri province / ปุณญริดา สวนภักดี / 2557 /Full Text
Subject
Risk
Disaster
65 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among traffic police, Chiang Mai province / วริษฐา ปิยะพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
66 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health status related to risk at work among ceramic workers, Ko Kha District, Lampang Province / เรืองอุไร สินเปียง / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- ลำปาง. อำเภอเกาะคา
ความเสี่ยง -- ลำปาง. อำเภอเกาะคา
โรงงานเซรามิก (ลำปาง)
Health status
Risk
Health manpower
67 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among professional nurses, out patient and emergency nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วิลาสินี โอภาสถิรกุล / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Nurses
Emergency medical services
Emergency service, medical
68 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดลำปาง = Health status related to risk work among professional nurses, secondary hospitals, Lampang province / เบญจมาศ โพธิ์ทอง / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
Nurse
69 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health status related to risk at work among registered nurses, Secondary Hospitals, Mae Hong Son Province / อาทิตยา สารคำ / 2557 /Full Text
Subject
Risk
Works
Nurses
Health ststus
70 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 = Health status related to risk at work among registered nurses, The Third Army Area Hospital / ณัฏฐิรา กาวิละพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ
สุขภาวะ
พยาบาลวิชาชีพ
Health status
Risk
Works
Nurses
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3
71 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบช่างตีมีด เขตภาคเหนือตอนบน = Health status related to risk at work among informal Bladesmiths, upper Northern region / มัณฑกานต์ เครือเตจ๊ะ / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Working
72 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Health status related to risk at work among wood furniture informal workers, Wang Chin district, Phrae province / จารุนิล ไชยพรม / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Industrial health


Page : 1 2 3 4