ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 72 รายการ จากคำว่า Risk

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Situational Analysis of Risk Management, Female Medical Ward 2, Uttaradit Hospital / กานต์พิชา จันทร์หงษ์ / 2561 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer
Nurse Administrators
42 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in male medical ward 2 at Nakornping hospital, Chiang Mai province / ปาริชาติ นิลประยูร / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
43 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงงานห้องคลอด โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management in the labour room, Laplae Hospital, Uttaradit province / อนงค์ จันทร์หอม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
44 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มตำและของมีคมบาด หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management of needlestrick and sharps injuries, an emergency unit, Wiang Heang hospital, Chiang Mai province / วัจนี สนธิ / 2558 /Full Text
Subject
Risk magament
Needlestick injuries
Emergency medical services
45 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management during patients's Inter-hospital transfer, Bankkok hospital, Uttaradit province / พรรณทิพย์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer
46 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk managemet in the outpatient, chemotherapy unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จีระกูล ตันวัฒนากูล / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
47 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of risk management in the medical outpatient clinic, Lamphun hospital / ศรีทวน วิบูลย์มา / 2556 /Full Text
Subject
Risk management
Outpatient clinics, hospital
48 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the sub-neonatal intensive care unit, Nakornping hospital, Chiang Mai province / เสาวภรณ์ ศรีวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
Risk management
Intensive care units, neonatal
49 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน = Situational analysis of risk management in inpatients units, Hariphunchai Memorial hospital, Lamphun province / ปุณยนุช อยู่จำรัส / 2556 /Full Text
Subject
Risk management
50 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in female surgery ward, Nakornping hospital, Chiang Mai province / บัวบาล ชัยมงคล / 2555 /Full Text
Subject
Risk managment
51 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of risk management at medical male 1 ward, Lamphun hospital / ปัทมา นนทรีย์ / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
52 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Pasang hospital, Lamphun province / กนกรัตน์ มัชชะ / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
Risk
53 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลน่าน = Effectiveness of implimenting clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant women, antenatal care clinic, Nan hospital / จิราภรณ์ กันไชยคำ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy, high -- risk
Labor, premature
54 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant women, antenatal care clinic, Lamphun hospital / กัลยา กิติมา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy, high -- risk
Labor, premature
55 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ = Occupational health hazards and health status related to risk among wood carving informal workers / ประไพศรี กาบมาลา / 2555 /Full Text
Subject
Industrial health
Occupational health
Risk
Hazardous substance
56 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Occupational health hazards and health status related to risk among ageing workers in the seafood canning industry / เสาวลักษณ์ แก้วมณี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Occupational health
Risk
Aging
57 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของโรงงานยางแผ่นรมควัน = Occupational health harzards and health status related to risk among workers in a smoked rubber sheet plant / ประภัสสร อักษรพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Industrial health
Occupational health
Hazardous substances
58 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk factors
Lungs -- cancer
Lung -- neoplasms
59 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องการเสพติดสารแอมเฟตามีนในวัยรุ่น / จิราภรณ์ ลิ่มนิจสรกุล / 2546 /Full Text
Subject
การติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Ampaetamines
60 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ = Effects of self-management enhancement on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among people living / รำไพ หาญมนต์ / 2554 /Full Text
Subject
Self -- management
HIV infection
Antiretroviral drug
Risk


Page : 1 2 3 4