ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 72 รายการ จากคำว่า Risk

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Risk assessment of water and soil contamination by Mae-Hia solid waste disposal site in Chiang Mai Province / Wipha Osatharayakul / 1999 /Full Text
Subject
Soil pollution -- Chiang Mai
Waste disposal sites -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental risk assessment -- Chiang Mai
22 Risk factors for overweight among preschool children = ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียน / Wanalada Thongbai / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Obesity in children
Risk factors
Overweight
23 Risk management in precious metals portfolio using GARCH model, extreme value theory and copula model = การจัดการความเสี่ยงในกลุ่มโลหะมีค่าโดยใช้แบบจำลองการ์ชทฤษฎีเอ็กซ์ตรีมแวลูและแบบจำลองโคปูลา / Kritsana Khemawanit / 2016 /Full Text
Subject
Metals -- Statistics
Metals -- Risk assessment
Metals -- Marketing
24 Soil erosion risk assessment using GIS and farmer's perception in dry zone area of central region of Myanmar = การประเมินความเสี่ยงต่อการชะกร่อนของดินโดยใช้ภูมิสารสนเทศและการรับรู้ของเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้งภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ Zaw Wan / Wan, Zaw / 2008 /Full Text
Subject
Geographical indications
Soil erosion
Risk assessment
25 Stock Selection, risk measurement and portfolio optimization in the Hong Kong stock exchange = การเลือกหลักทรัพย์ การวัดค่าความเสี่ยง และการหาค่าเหมาะสมที่สุดของหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Biren Hu / Biren, Hu / 2017 /Full Text
Subject
Securities
International trade
Financial risk management
Investments
26 The Dependence Structure of risk and return using CAPM model for the financial and industrial sector of Thailand stock market: a copula approach = โครงสร้างความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนด้วยแบบจำลองซีเอ็มพีเอ็มของภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยวิธีโคปูลา / Sreynich Preap / 2015 /Full Text
Subject
Financial statements -- Analysis
Investment analysis
Risk management
Stock exchanges -- Thailand
27 Use of biotic and chemical indices for assessment of pulp and paper mill effluents impacts on water quality of Mae Klong river = การใช้ดัชนีชีวภาพและดัชนีเคมีเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำทิ้งโรงงานผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำแม่กลอง / Piyamas Intrarasattayapong / 2012 /Full Text
Subject
Sewage -- Risk assessment
Effluent quality
Aquatic invertebrates
Mae Klong River (Thailand)
28 Value at risk analysis based on extreme value theory method and copula in biofuel portfolio = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงบนพื้นฐานวิธีการทฤษฎี มูลค่าสูงที่สุดและคอปูลาในกลุ่มหลักทรัพย์น้ำมันชีวภาพ / Xiao Deng / 2014 /Full Text
Subject
Risk management
Petroleum
Biomass energy
29 Value at risk analysis of gold price returns using extreme value theory = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของผลตอบแทนของราคาทองคำ โดยใช้ทฤษฎีมูลค่าปลายสุด / Kittiya Chaithep / 2012 /Full Text
Subject
Rate of return
Gold -- Prices
Risk
30 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความเสี่ยง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
Nurses
31 การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Work related musculoskeletal injuries and occupational risk behaviors among nurses in a tertiary hospital / ชลาลัย ทองพูล / บัณฑิตวิทยลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk -- taking
Musculoskeletal diseases
32 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น =Work related injuries and risk behaviors among workers of metal fabrication factory / ปนัดดา มธุรภาณี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Acident prevention
Risk -- taking
33 การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ = Development of fall risk assessment form for orthopedic patients / บุปผา จันทรจรัส / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Accidental falls
Orthopedics
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ -- ผู้ป่วย
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
ความเสี่ยง
34 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of hypertension prevention program among people at risk by community participation / อัมพร วงค์ติ๊บ / 2557 /Full Text
Subject
Risk
Hypertension
Hypertension -- prevention & control
35 การพัฒนาระบบการให้คะแนนปัจจัยเสี่ยงของการดื้อยาหลายกลุ่มสำหรับผู้ป่วยใน = Development of risk factor scoring system of multidrug-resistant microorganism infection among in-patients / นฤมล จุ้ยเล็ก / 2557 /Full Text
Subject
Risk
Patients
Drug resistance, viral
36 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน = Development of risk database system for Ban Hong hospital, Lamphun province / วิภาพรรณ หมื่นมา / 2555 /Full Text
Subject
Risk
Databases
37 การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอน และความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Pregnancy risk perception, uncertainty, and stress among gestational diabetic women / อัญชลี จิตราภิรมย์ / 2555 /Full Text
Subject
Pregnancy, high -- risk
Stress
Pregnancy in diabetics
38 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management, medical nursing section, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / รัชรินทร์ โพธิกุล / 2557 /Full Text
Subject
Risk management
39 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the pediatric ward 3, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
40 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the male surgical ward 3, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ศุกลรัตน์ พรพุทธษา / 2555 /Full Text
Subject
Risk management


Page : 1 2 3 4