ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Risk management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study on consistency of financial risk measures under risk neutral probabilities = การศึกษาความสอดคล้องของตัววัดค่าความเสี่ยงทางการเงินภายใต้ความน่าจะเป็นเชิงความเสี่ยงที่เป็นกลาง / Somsak Chanaim / 2011 /Full Text
Subject
Financial risk management
2 An Integrated management model of governance, risk management and compliance for the faculty of affiliated public Universities in Thailand = แบบจำลองการบริหารเชิงบูรณาการของการควบคุม การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบสำหรับคณะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย / Paipan Thanalerdsopit / The 2013 /Full Text
Subject
Administration
Risk management
Autonomous public universities -- Thailand
3 Econometrics of risk: applications to financial sectors = เศรษฐมิติเกี่ยวกับความเสี่ยง: การประยุกต์กับภาคการเงิน / Panisara Phochanachan / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Risk management
Financial risk management
4 Stock Selection, risk measurement and portfolio optimization in the Hong Kong stock exchange = การเลือกหลักทรัพย์ การวัดค่าความเสี่ยง และการหาค่าเหมาะสมที่สุดของหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Biren Hu / Biren, Hu / 2017 /Full Text
Subject
Securities
International trade
Financial risk management
Investments
5 The Dependence Structure of risk and return using CAPM model for the financial and industrial sector of Thailand stock market: a copula approach = โครงสร้างความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนด้วยแบบจำลองซีเอ็มพีเอ็มของภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยวิธีโคปูลา / Sreynich Preap / 2015 /Full Text
Subject
Financial statements -- Analysis
Investment analysis
Risk management
Stock exchanges -- Thailand
6 Value at risk analysis based on extreme value theory method and copula in biofuel portfolio = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงบนพื้นฐานวิธีการทฤษฎี มูลค่าสูงที่สุดและคอปูลาในกลุ่มหลักทรัพย์น้ำมันชีวภาพ / Xiao Deng / 2014 /Full Text
Subject
Risk management
Petroleum
Biomass energy
7 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความเสี่ยง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
Nurses
8 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management, medical nursing section, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / รัชรินทร์ โพธิกุล / 2557 /Full Text
Subject
Risk management
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the pediatric ward 3, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
10 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the male surgical ward 3, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ศุกลรัตน์ พรพุทธษา / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
11 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Situational Analysis of Risk Management, Female Medical Ward 2, Uttaradit Hospital / กานต์พิชา จันทร์หงษ์ / 2561 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer
Nurse Administrators
12 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in male medical ward 2 at Nakornping hospital, Chiang Mai province / ปาริชาติ นิลประยูร / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
13 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงงานห้องคลอด โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management in the labour room, Laplae Hospital, Uttaradit province / อนงค์ จันทร์หอม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management during patients's Inter-hospital transfer, Bankkok hospital, Uttaradit province / พรรณทิพย์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk managemet in the outpatient, chemotherapy unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จีระกูล ตันวัฒนากูล / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
16 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of risk management in the medical outpatient clinic, Lamphun hospital / ศรีทวน วิบูลย์มา / 2556 /Full Text
Subject
Risk management
Outpatient clinics, hospital
17 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the sub-neonatal intensive care unit, Nakornping hospital, Chiang Mai province / เสาวภรณ์ ศรีวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
Risk management
Intensive care units, neonatal
18 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน = Situational analysis of risk management in inpatients units, Hariphunchai Memorial hospital, Lamphun province / ปุณยนุช อยู่จำรัส / 2556 /Full Text
Subject
Risk management
19 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of risk management at medical male 1 ward, Lamphun hospital / ปัทมา นนทรีย์ / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
20 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ = Effects of self-management enhancement on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among people living / รำไพ หาญมนต์ / 2554 /Full Text
Subject
Self -- management
HIV infection
Antiretroviral drug
Risk


Page : 1