ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 150 รายการ จากคำว่า Rice.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 The Study of returns from petroleum and other liquid energy company tocks using extreme value theory based decision on belief functions = การศึกษาผลตอบแทนหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีเอ็กสตรีมวาลูโมเดลและบีลีฟฟังก์ชัน / Paponpat Taveeapiradeecharoen / 2014 /Full Text
Subject
Rate of return
Power resources -- Rate of return
Price-earnings ratio
Ratio analysis
142 Upland rice cultivation practices for sustainable production on the steep land = เขตกรรมของข้าวไร่เพื่อความยืนยงของผลผลิตบนพื้นที่ลาดชัน / Sanan Peukrai. / Gradate 1990. /Full Text
Subject
Upland rice.
Rice
143 Upland ricepigeon pea intercropping systems for uplands in Northern Lao PDR / Boonthanh Keoboualapha / 1999 /Full Text
Subject
Intercropping -- Laos
Upland rice
Pigeon pea
144 Use of chitosan to stimulate self-defense system for rice blast disease = การใช้ไคโตซานกระตุ้นระบบป้องกันตนเองต่อโรคไหม้ของข้าว sorawee kleekron / Sorawee Kleekron / 2005 /Full Text
Subject
Rice blast discase
Rice -- Discases and pests
145 Use of panel data for assessing the relationship between house price and economic growth in people's Republic of China = การใช้ข้อมูลพาเนลเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาบ้านและการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Wenjuan Huang / 2011 /Full Text
Subject
China -- Economic conditions
Home -- Prices
146 Utilization of male sterility for hybrid rice production = การใช้เรณูเป็นหมันเพื่อผลิตข้าวลูกผสม / Supaporn Junbuathong / 2006 /Full Text
Subject
Hybrid rice
Rice -- Breeding
147 Value at risk analysis of gold price returns using extreme value theory = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของผลตอบแทนของราคาทองคำ โดยใช้ทฤษฎีมูลค่าปลายสุด / Kittiya Chaithep / 2012 /Full Text
Subject
Rate of return
Gold -- Prices
Risk
148 Variation in grain morphology and nutritional qualities of local rice varieties from Luang Prabang Province, Lao PDR = ความแปรปรวนทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดและคุณภาพทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว Vua Xiongsiyee / Vua, Xiongsiyee / 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Morphology
Rice -- Luang Prabang (Laos)
Rice -- Development -- Luang Prabang (Laos)
149 Vinegar production from Thai Rice by Solid State Fermentation = การผลิตน้ำส้มสายชูจากข้าวไทยโดยการหมักในสภาพของแข็ง / Thanapak Jaimalai / The 2012 /Full Text
Subject
Vinegar
Fermentation
Rice -- Thailand
150 ผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเกษตรกรชาวนา = Effects of back school program on low back pain and functional status in rice farmers / พัชรินทร์ น้อยสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
Back pain
Low back pain
Rice Farmers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8