ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 150 รายการ จากคำว่า Rice.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Replenishment of organic matter for maintaining soil productivity in rice-soybean cropping system = การเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อผดุงผลิตภาพของดินในระบบข้าว-ถั่วเหลือง / Wawta Wassananukul. / 1991. /Full Text
Subject
Humus.
Soil productivity.
Rice -- Fertilizers.
Cropping systems -- Thailand, Northern
122 Rice diversity and farmers' management in Houaphanh Province of the Lao PDR / Khampheng Mounmeuangxam / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Laos -- Houaphanh
Farm management -- Laos -- Houaphanh
Farmers -- Laos -- Houaphanh
123 Rice managings system and effect of potassium iodide on yield, milling quality and nutritive value of rice / Waraporn Junsai / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Chiang Mai
Rice -- Lamphun
Potassium iodide
124 Rice quality in relation to fertilizer management and market prices in Yunnan = คุณภาพข้าวที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการปุ๋ยและราคาตลาดในมณฑลยูนนาน Chen Lijuan / Chen, Lijuan / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Yunnan Province (China)
Rice -- Fertilizers
Rice -- Prices
125 Rice Yield Gap Analysis and Identification of Agronomic Measures for Increasing Rice Yield in Bhutan using CERES-Rice Model / Kailash Pradhan / 2005 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Yields
126 Salt-tolerant indices development through Ion Homeostasis defensive mechanisms in Thai ricevarieties (Oryza sativa L. spp. indica) = การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ความสามารถทนเค็มผ่านระบบอิออนโฮมิโอสเตซีสในข้าวสายพันธุ์ไทย (Oryza sativa L. spp. indica) / Thippawan Trakunyingcharoen / 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Genetic engineering
Rice -- Biotechnology
Salinity
127 Selection of thermo-sensitive genic male sterile line in rice using molecular marker = การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูมิโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย / Kasemson Suriyawan / school Chianmg Mai 2008 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Juding
128 Size efficience in rice based multiple cropping systems in the Chiang Mai Valley Zhang Rentian. / Zhang, Rentian. / 1991. /Full Text
Subject
Cropping systems -- --Chiang Mai.
Farms, Size of -- --Chiang Mai.
Rice.
129 Socio-economic and Institutional Factors Influencing Rice Production Practices in Low Country Dry Zone of Sri Lanka = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและองค์กรที่มีผลต่อวิธีการผลิตข้าวโพดในเขตที่สุ่มแห้งแล้งของประเทศศรีลังกา Pattiyage Chandrasoma Peiris / Peiris, Pattiyage Chandrasoma / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Sri Lanka
Rice -- Economic aspects
130 Spatial interactions between rice production areas and rice mills using network analysis / Tanongkiete Auponno / 2001 /Full Text
Subject
Rice -- Chiang Mai -- Marketing
Rice -- Transportation -- Chiang Mai
Rice -- Milling -- Chiang Mai
Network analysis (Planning)
131 Struggle of organic rice production in Chiang Mai from the influences of commercial rice production regime = การต่อสู้ดิ้นรนของการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่จากอิทธิพลของระบอบข้าวพาณิชย์ / Tanyaporn Kerdnoi / The 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Chiangmai
Rice -- Organic farming -- Chiangmai
132 Study on flavonoids of some red rice varieties by supercritical fluid extraction and liquid chromatography-mass spectrometry / Arunee Danudol / 2002 /Full Text
Subject
Flavonoids -- Spectra
Red rice -- Varieties
Liquid chromatography
Mass spectrometry
133 Survival of probiotic bacteria in rice after vacuum impregnation and dehydration = การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึม ภายใต้สุญญากาศและการทำแห้ง / Chanettee Makmuang / The 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Quality control
Probiotics
Food sciences
134 Sustainability assessment of rice-based cropping systems in Yamethin district, Myanmar = การประเมินความยั่งยืนของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในอำเภอเมธิน ประเทศพม่า / Khaing Khaing Htwe / 2006 /Full Text
Subject
Rice -- Burma -- Planting
Agricultural ecology
Cropping systems -- Burma
135 Technical efficiency and technology gap of DOA 1 Japanese rice and San Pa Tong1 glutinous rice productions in Chiang Rai province = ประสิทธิภาพทางเทคนิคและช่องว่างทางเทคโนโลยีของการผลิตข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ ก.วก. 1 และข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในจังหวัดเชียงราย / Kalprapha Prapanpat / The 2017 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Rice -- Cost
Rice -- Chiang Rai
136 The Analysis volatility of exchange traded funds (ETF) investment returns affecting index in the stock exchange of Thailand (SET) using multivariate Garch model = การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีมัลไทวาริเอทการ์ช / Kanokporn Kitsupha / The 2017 /Full Text
Subject
Mutual funds
Price indexes
137 The Dependence structure analysis among gold price, stock price index of gold mining companies and Shanghai composite index = การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพึ่งพาระหว่างราคาทองคำ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเหมืองแร่ทองคำและดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ Xi Shen / Shen, Xi / The 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Gold -- Prices
Gold -- Analysis
138 The Entrapment of bioactive compounds from rice bran oil production in nanovesicles for cosmetic uses = การเก็บกักสารสำคัญจากการผลิตน้ำมันรำข้าวในถุงขนาดนาโนเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง / Romchat Chutoprapat / The 2010 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Rice oil
Rice bran
Liposomes
Cosmetics
139 The Performance of rice marketing system in Northern Vietnam Bui Thi Tam / Bui, Thi Tam / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam -- Marketing
Rice -- Prices
140 The Relationship between gold spot price and gold future price in Thailand Future Exchange (TEFX) = ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำในตลาดปัจจุบันกับราคาทองคำในตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทย / Busara Rakphong / 2011 /Full Text
Subject
Gold -- Prices


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8